Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Marija Lizatović, Ivna Podrug


Glasilo Future Volumen 1 broj 1-2 lipanj 2018. / Gazette Future Volume 1 number 1-2 June 2018


Objavljeno 30. lipnja 2018. godine. / Published on June 30, 2018.

https://doi.org/10.32779/gf.1.1-2.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 60/63

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018.pdf

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Naslov/Title

Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu


Perceptions of decorative values and application of palms in the Mediterranean

Str./Pp. 30-38

Autori(ce)/Authors

Boris Dorbić, Marija Lizatović, Ivna Podrug

Sažetak

Palme su biljne vrste podrijetlom iz tropskih i suptropskih krajeva, velike zemljopisne rasprostranjenosti. One se poistovjećuje sa simbolikom slave i pobjede. Najvjerojatnije su prve palme na područje Dalmacije donijeli Rimljani. Otpornost palmi na hladnoću ovisi o više faktora: mjestu sadnje, izloženosti vjetru, posebice buri, suncu, vlažnosti zraka, tlu, zdravstvenom stanju i izboru kultivara. Premda su palme alohtone vrste koje mogu gubiti na svojim funkcionalnim i estetskim vrijednostima u krajobrazu kod nas su zadržale tradiciju uporabe. Prilikom izrade ovog rada kao izvor primarnih podataka korišteno je anketno istraživanje na području gradova Knina i Splita. Za sekundarne podatke koristile su se različite publikacije i radovi. Cilj anketnog istraživanja bilo je istražiti percepcije i stavove o ukrasnim karakteristikama i primjeni različitih vrsta palmi koje se uzgajaju na području Dalmacije. Istraživanje je provedeno tijekom prve polovice 2018. godine. Odabran je uzorak od 40 ispitanika s područja gradova Knina i Splita. U radu se došlo do zaključaka da su ispitanici bolje ocjene dodijelili "egzotičnijim" vrstama palmi Cocos nucifera, Pritchardia filifera, Jubaea chilensis itd, a manje onim koji se na našim prostorima puno više koriste kao dendro elementi na krajobraznim površinama. Razlog navedenom može biti nepoznavanje, ili traženje "ljepote" u drugim "egzotičnijim" vrstama.

Ključne riječi: palme, Mediteran-Hrvatska, ukrasne karakteristike, primjena, stavovi i percepcije.

Abstract

Palm trees are plant species that originate from tropical and subtropical regions and are geographically highly widespread. They are associated with symbolism of glory and victory. The first palms were most probably brought to the Dalmatian region by the Romans. The palms' tolerance of cold depends on several factors: planting location, wind exposure, primarily exposure to the cold northerly wind called the Bura (Bora), as well as on the Sun, air humidity, the soil, health status and cultivar selection. Although palm trees are allochthonous species that can lose their functional and aesthetic value in the landscape, the tradition of using them has been preserved in this region. A survey research conducted in the area of the cities of Knin and Split was used as the primary source of information during the preparation of this paper, whereas different publications and papers were used as secondary sources of information. The specific objective of the survey research was to explore the perceptions and attitudes about decorative characteristics and the use of different species of palm trees that are grown in the region of Dalmatia. The research was conducted during the first half of 2018. A sample of 40 respondents was selected from the regions of the cities of Knin and Split. The conclusion was reached that during the evaluation the respondents gave higher scores to "more exotic" species of palm trees, such as Cocos nucifera, Pritchardia filifera, Jubaea chilensis, to name a few, whereas those palm tree species used as dendrological landscaping elements, which are much more frequently used in this region, received considerably lower grades. This may be due to insufficient knowledge or to searching for "beauty" in other "more exotic" species.

Key words: palm trees, Mediterranean-Croatia, decorative features, application, attitudes and perceptions.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018_Dorbic_Lizatovic_Podrug.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Lizatović, M., Podrug, I. (2018). Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu. Glasilo Future, 1(1-2), 30-38.
/
Dorbić, B., Lizatović, M., Podrug, I. (2018). Perceptions of decorative values and application of palms in the Mediterranean. Glasilo Future, 1(1-2), 30-38.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future