Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Emir Delić, Jasnica Medak, Azra Bakrač, Subha Džafić, Boris Dorbić, Berina Muhović


Glasilo Future Volumen 1 broj 3 kolovoz 2018. / Gazette Future Volume 1 number 3 August 2018


Objavljeno 18. kolovoza 2018. godine. / Published on August 18, 2018.

https://doi.org/10.32779/gf.1.3.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 631
UDK 630
UDK 502.1
UDK 008

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_3_kolovoz_2018.pdf

Izvorni znanstveni članak (original scientific paper)

Naslov/Title

Dendroflora Gradskog parka u Bihaću


Woody Plants in the Bihać City Park

Str./Pp. 01-14

Autori(ce)/Authors

Emir Delić, Jasnica Medak, Azra Bakrač, Subha Džafić, Boris Dorbić, Berina Muhović

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore Gradskog parka na području grada Bihaća, koji je smješten u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, podno planina Plješevice i Grmeč te brda Debeljača. Kroz njega protječu rijeka Una te njeni pritoci Klokot i Privilica. Tijekom florističkog istraživanja koje je provedeno na obuhvatnom području Gradskog parka u Bihaću, tijekom 2016. godine, zabilježeno je 80 svojti iz 30 porodica, s ukupno 663 jedinke. U parku dominiraju kritosjemenjače (66 svojti; 83 %), među kojima su dvosupnice (78; 97 %), u većoj mjeri zastupljenije nego jednosupnice (2; 3 %). Golosjemenjače su zastupljene s 14 svojti (17 %). S najvećim brojem vrsta ističe se porodica Rosaceae (10 svojti; 13 %) od ukupno 80 svojti. U pogledu habitusa (Erhardt et al., 2002.) dominiraju stabla (45 svojti; 56 %), potom slijede grmovi (32 svojte; 40 %), zatim penjačice (2 svojte; 3 %) i puzavice (1 svojta; 1 %). Listopadne svojte (60; 75 %) su zastupljenije od vazdazelenih (19; 24 %) i zimzelenih (1; 1 %). Najbrojnija svojta u parku je hibridna platana (Platanus x hispanica Münch) sa 115 jedinki. Prema geografskom podrijetlu alohtone svojte (42; 52 %) su zastupljenije od autohtonih (35; 44 %) i hibrida (3; 4 %). Od 42 determinirane alohtone svojte u invazivne spadaju tri (7 %), dok u egzote spada 39 svojti (93 %). Od 80 zabilježenih svojti, u kultivare spada 15 svojti (19 %), a u hibride tri svojte (4 %). U pogledu krajobraznih vrijednosti Gradski park u Bihaću, koji je izgrađen 1888. godine, veoma je bogat dendrološkim svojtama. Neke od njih potječu iz vremena podizanja parka. Navedeni objekt se ubraja u ljepše bosansko-hercegovačke parkove. Međutim potrebna mu je dodatna revitalizacija. Drveće i grmlje uglavnom ima dobre funkcionalne, estetske i oblikovne karakteristike. Parkovna infrastruktura je u vrlo dobrom stanju.

Ključne riječi: dendroflora, inventarizacija, opis stanja, Bihać, Gradski park, svojte.

Abstract

The paper presents the findings of a research on woody plants in the city park of the city of Bihać, located in the north-western part of Bosnia and Herzegovina, under the mountains Plješevica and Grmeč, as well as under Debeljača hill. The Una River and its tributaries Klokot and Privilica flow through the city. Throughout the floristic research study conducted in the area covered by the city park in Bihać, in 2016, 80 plant species from 30 families were identified, comprising of a total of 663 individual plants. Angiospermae (66 species; 83%) are the most dominant in the park, among which Dicotyledonae (78; 97%) were identified, which have a significantly greater share compared with Monocotyledonae (2; 3%). There are 14 species of Gymnospermae (17%). Rosaceae family stands out with the largest number of species (10 species; 13%) of a total 80 plant species. Concerning the growth form (according to Erhardt et al., 2002) trees are dominant (45 species; 56%), followed by shrubs (32 species; 40%), climbers (2 species; 3%) and creepers (1 species; 1%). Deciduous species (60; 75%) have a higher share compared with evergreens (19; 24%) and conifers (1; 1%). The most widespread species in the park is a hybrid plane species (Platanus x hispanica Münch) with 115 trees. According to geographical origin, allochthonous species (42; 52%) are more widespread in relation to autochthonous species (35; 44%) and hybrids (3; 4%). Out of 42 identified allochthonous species, 3 are invasive species (7%), while there are 39 species (93%) of exotic plants. Out of 80 identified species, 15 species (19%) are cultivars, while 3 species (4%) are hybrids. Concerning the landscape value, the City Park in Bihać, established in 1888, abounds in woody species. Some of them trace their origins back to the time the park was being established. The Park facility in question is considered amongst the most beautiful parks in Bosnia and Herzegovina. Nevertheless, further revitalisation is required. Trees and shrubs are in general provided with good functional, aesthetic and design features. Park infrastructure is in very good condition.

Key words: woody plants, inventory, description of the situation, Bihać, City Park, plant species.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_3_kolovoz_2018_Delic_Medak_Bakrac_Dzafic_Dorbic_Muhovic.pdf

Citiranje/Citation

Delić, E., Medak, J., Bakrač, A., Džafić, S., Dorbić, B., Muhović, B. (2018). Dendroflora Gradskog parka u Bihaću. Glasilo Future, 1(3), 01-14.
/
Delić, E., Medak, J., Bakrač, A., Džafić, S., Dorbić, B., Muhović, B. (2018). Woody Plants in the Bihać City Park. Glasilo Future, 1(3), 01-14.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future