Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Sandra Dukić, Emilija Friganović, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, Ana Vujošević, Sandra Popović


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018. / Gazette Future Volume 1 number 5-6 December 2018


Objavljeno 31. prosinca 2018. godine. / Published on December 31, 2018.

https://doi.org/10.32779/gf.1.4.1

ISSN 2623-6575 (Online)

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_4_prosinac_2018.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju


Perceptions and attitudes about ornamental characteristics of sub-mediterranean deciduous trees during the winter season

Str./Pp. 01-16

Autorica/Author

Boris Dorbić, Sandra Dukić, Emilija Friganović, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, Ana Vujošević, Sandra Popović

Sažetak

Kod projektiranja različitih krajobraznih površina odabir prikladnog drveća vrlo je važan jer ono često određuje izgled i ugodu otvorenom prostoru. Potrebno je uzeti u obzir ukrasne vrijednosti vrste tijekom cijele godine. I u zimskom razdoblju neko listopadno drveće može pokazati svoje dekorativne vrijednosti. U submediteranskom klimatu, kojem pripada i grad Knin, može se izdvojiti desetak vrsta drveća s jednom ili više ukrasnih karakteristika (habitus, kora, deblo, grane, grančice i plodovi) u zimskom razdoblju. To su sljedeće vrste: Celtis australis L., Ulmus pumila L., Tilia cordata Mill., Morus nigra L., Aesculus hippocastanum L., Acer negundo L. i dr. Slijedom navedenog, cilj rada je bilo istraživanje percepcija i stavova o ukrasnim karakteristikama i primjeni listopadnog submediteranskog drveća u zimskom razdoblju. Anketno istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2017. godine na uzorku od 50 ispitanika s područja grada Knina i okolice. Temeljem navedenih istraživanja došlo se do spoznaja da ispitanici sa područja grada Knina i njegove okolice s prosječnom ocjenom dobar vrednuju ukrasne karakteristike i primjenu za osam od devet odabranih vrsta drveća. Najbolje ocjene su dodijelili hibridnoj platani Platanus x hispanica Münchh. Vrsta im se najvjerojatnije dopada zbog njenog neobičnog izgleda (habitus, plod, deblo itd.) i manje primjene u parkovima i krajobraznim površinama. Rezultati ovog istraživanja mogu biti iskorišteni kod projektiranja različitih krajobraznih površina u smislu povećanja ugode i zadovoljstva korisnika.

Ključne riječi: listopadno drveće, zimsko razdoblje, estetika, percepcija, Knin.

Abstract

The selection of appropriate trees is extremely important whilst designing different landscape surfaces, since it frequently defines both the appearance and the comfort of the open space. Ornamental values of the tree species throughout the year need to be considered. Some deciduous trees can show their ornamental value even during the winter season. Due to one or more ornamental characteristics (habitus, tree bark, tree trunk, branches, twigs and fruits) during the winter season, around 10 species of trees can be highlighted in the sub-Mediterranean climate, which is also the climate in the city of Knin. They include the following tree species: Celtis australis L., Ulmus pumila L., Tilia cordata Mill, Morus nigra L., Aesculus hippocastanum L., Acer negundo L. etc. Consequently, the objective of this paper was to conduct research on perceptions and attitudes about ornamental characteristics and the use of deciduous sub-Mediterranean trees during the winter season. The survey research was conducted in April and May of 2017 on a sample of 50 respondents originating from the area of the city of Knin and its outskirts. Based on the findings of the previously mentioned research, the conclusion was reached that the respondents originating from the city of Knin and its outskirts evaluated the ornamental characteristics for the use of eight out of nine selected tree species with the average grade good. The hybrid plane tree referred to as London plane or Platanus x hispanica Münchh received the highest grade. They most probably liked this species due to its unusual appearance (habitus, fruit, tree trunk etc.) and its less frequent use in parks and landscape surfaces. The findings of this research can be used for the purpose of design of different landscape surfaces aimed at increasing user comfort and satisfaction.

Key words: deciduous trees, winter season, aesthetics, perception, Knin.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_4_prosinac_2018_Dorbic_Dukic_Friganovic_Davitkovska_Bogevska_Vujosevic_Popovic.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Dukić, S., Friganović, E., Davitkovska, M., Bogevska, Z., Vujošević, A., Popović, S. (2018). Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju. Glasilo Future, 1(4), 01-16.
/
Dorbić, B., Dukić, S., Friganović, E., Davitkovska, M., Bogevska, Z., Vujošević, A., Popović, S. (2018). Perceptions and attitudes about ornamental characteristics of sub-mediterranean deciduous trees during the winter season. Glasilo Future, 1(4), 01-16.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future