Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Milivoj Blažević


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018. / Gazette Future Volume 1 number 5-6 December 2018


Objavljeno 31. prosinca 2018. godine. / Published on December 31, 2018.

https://doi.org/10.32779/gf.1.5-6.3

ISSN 2623-6575 (Online)

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Ogled o urbanim i prirodnim vrijednosnicama Šibenika u kontekstu turističke perspektive


An overview of urban and natural values of Šibenik in the context and from tourism perspective

Str./Pp. 28-40

Milivoj Blažević

Sažetak

Povijesne gradske jezgre na našoj obali danas su postale pozornica mnogobrojnim turistima. Uz pozitivne aspekte navedenog, kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva i jačanje gospodarstva, pojavile su se i negativne posljedice. Sve se pokušava uskladiti turističkoj ponudi, što utječe na sezonski karakter života u gradskoj jezgri. Ovim radom se kroz sažeti prikaz urbanističkih, kulturnih i prirodnih vrijednosti želi usmjeriti budućnost u uprizorenje i novi život zaboravljenih šibenskih vrijednosti u cilju turističke valorizacije. Bogata šibenska baština jednostavno od nas traži da se u suvremenosti izvuče iz naslaga zaborava kao moderna brendirana slika u razvoju turizma. Šibenik posjeduje veliku cjelinu starog grada, crkve, muzeji, biblioteke, tvrđave, nautičke luke itd. koje uz mjesnu gastronomiju i sport čine glavni temelj turizma. Stoga je i komunalno i krajobrazno uređenje grada prioritet u cilju toga postignuća. Također se kao naš značajni adut moraju izdvojiti i prirodne vrijednosti (razvedenost šibenskog zaljeva, areal Gornjeg i Donjeg polja, rijeka Krka itd.). Šibenik je mjesto rođenja i djelovanja čitavog niza humanista, književnika, umjetnika i prirodoslovaca. Ove godine se bilježi i 140-ta godišnjica od smrti šibenskog i svjetskog botaničara R. Visianija.

Ključne riječi: urbanizam, povijest, prirodoslovlje, vrijednosnice, brendiranje, Šibenik.

Abstract

Historical urban nuclei along the Croatian coastline are currently intended as a stage for a large number of tourists. In addition to positive aspects of what has previously been mentioned through employment of local population and strengthening of the economy, we have also witnessed negative consequences. Everything is striving to be harmonized with tourism programs, which affects the seasonal character of life in the urban nucleus. Through a brief overview of urban, cultural and natural values, this paper is striving to steer the future towards a new life and the revival of the forgotten values of Šibenik for the purpose of tourism valorization. The rich local heritage simply currently requires to be taken out from the layers of oblivion as a modern branded image in tourism development. Šibenik possesses a huge entity of the old town, churches, museums, libraries, fortresses and nautical ports, among others, which, in addition to local gastronomy and sports, provide the foundations of tourism. Consequently, municipal land use development and landscape gardening in the city is a priority while striving to meet these objectives. Moreover, it is important to highlight the natural values (the indentation of the Bay of Šibenik, the areas covered by Donje and Gornje Polje and the Krka River, to name a few) as an ace up our sleeve. Šibenik is the place of birth of a large number of humanists, artists and natural scientists who have also operated in this area. This year we will be marking the 140th anniversary of the death of the Šibenik and international botanist R. Visiani.

Key words: urbanism, history, natural sciences, security, branding, Šibenik.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018_Blazevic.pdf

Citiranje/Citation

Blažević, M. (2018). Ogled o urbanim i prirodnim vrijednosnicama Šibenika u kontekstu turističke perspektive. Glasilo Future, 1(5-6), 28-40.
/
Blažević, M. (2018). An overview of urban and natural values of Šibenik in the context and from tourism perspective. Glasilo Future, 1(5-6), 28-40.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future