Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018. / Gazette Future Volume 1 number 5-6 December 2018


Objavljeno 31. prosinca 2018. godine. / Published on December 31, 2018.

https://doi.org/10.32779/gf.1.5-6.1

ISSN 2623-6575 (Online)

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Istraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu


A research on common knowledge about some perennial species in the Mediterranean region

Str./Pp. 01-12

Autorica/Author

Boris Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar

Sažetak

Trajnice ili perene su biljne vrste koje žive dvije ili više godina. Najraznolikija su skupina ukrasnog bilja koja pokazuje veliku raznolikost oblika, boja, formi, teksture i mirisa. Tijekom svoje duge sezone rasta zahtijevaju malo njege. Neke od njih uspijevaju u močvarnim uvjetima, a većina ih zahtijeva prikladno melioriranu vrtnu zemlju koja sadrži dosta humusa. Većina ovih biljaka može se razmnožavati vegetativno i generativno. Trajnice se u krajobrazu primjenjuju na sljedeće načine: kao pojedinačne biljke (soliteri), u skupinama, kao pokrivači tla, na kamenjarama, za živice itd. Na Mediteranu se najčešće uzgajaju sljedeće vrste perena: Hedera helix, Cyclamen hederifolium, Sempervivum tectorum, Hydrangea sp., Primula vulgaris, Salvia officinalis, Dianthus barbatus, Chrysanthemum indicum, Lavandula angustifolia, Helichrysum italicum čije su karakteristike dane u ovom radu. Kao izvor primarnih podataka u ovom radu korišteno je anketno istraživanje na području grada Knina i njegove okolice. Cilj anketnog ispitivanja bio je utvrđivanje općih saznanja o pojedinim dekorativnim trajnicama (primjena u krajobrazu, ukrasne karakteristike vrste, način održavanja i utjecaj pojedinačnih vrsta na čovjekovo raspoloženje). Anketno ispitivanje je provedeno tijekom travnja 2017. godine na uzorku od 50 ispitanika. Rezultati istraživanja su pokazali sljedeće: ispitanici primjenu trajnica u krajobrazu i njihove ukrasne karakteristike ocjenjuju vrlo dobrim ocjenama. Način održavanja procjenjuju kao uglavnom lagan, a utjecaju trajnica na čovjekovo raspoloženje su dodijeljene visoke vrlo dobre ocjene.

Ključne riječi: trajnice, ukrasne karakteristike, primjena, percepcije, Mediteran.

Abstract

Perennials are plant species that live for two or more years. They are the most diverse group of ornamental plants that shows a wide range of forms, colors, forms, textures and scents. They need hardly any care throughout their long growing season. Some of them can be grown in wetland conditions, while most of them require adequately ameliorated humus rich garden soil. Most these plants can be used both for vegetative and generative reproduction. Perennials are used in landscaping in the following ways: as individual plants (solitaires), in groups, as ground cover, in rock gardens and for creating hedges, to name a few. The following perennials are most frequently grown in the Mediterranean: Hedera helix, Cyclamen hederifolium, Sempervivum tectorum, Hydrangea sp., Primula vulgaris, Salvia officinalis, Dianthus barbatus, Chrysanthemum indicum, Lavandula angustifolia and Helichrysum italicum, whose characteristics have been presented in this paper. The findings of the survey research conducted in the Knin area and its outskirts provided the primary sources of information in this paper. The objective of the survey research was to determine the common knowledge about specific ornamental perennials (their use in landscaping, ornamental characteristics of the species, maintenance regimes and impact of individual species on human mood). The survey research was conducted in April 2017 on a sample of 50 respondents. The research findings showed as follows: the respondents evaluated the use of perennials in landscaping and their ornamental characteristics with very good grades. Maintenance regimes were assessed most frequently as easy maintenance, whereas the impact of perennials on human mood was evaluated with high very good grades.

Key words: perennials, ornamental characteristics, use, perceptions, Mediterranean.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018_Dorbic_Zemunovic_Zemunovic_Friganovic_Temim_Arar.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Zemunović, L., Zemunović, T., Friganović, E., Temim, E., Arar, K. (2018). Istraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu. Glasilo Future, 1(5-6), 01-12.
/
Dorbić, B., Zemunović, L., Zemunović, T., Friganović, E., Temim, E., Arar, K. (2018). A research on common knowledge about some perennial species in the Mediterranean region. Glasilo Future, 1(5-6), 01-12.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future