Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Emir Delić, Boris Dorbić, Nađa Buturović, Azra Bostandžić, Almina Tahirović


Glasilo Future Volumen 2 broj 4 prosinac 2019. / Gazette Future Volume 2 number 4 December 2019


Objavljeno 31. prosinca 2019. godine. / Published on December 31, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.4.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_4_prosinac_2019.pdf

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Naslov/Title

Prikaz modela za održavanje terenske nastave iz primijenjene botanike i ekologije


A presentation of a model for teaching field courses in Applied Botany and Ecology

Str./Pp. 21–35

Autori(ce)/Authors

Emir Delić, Boris Dorbić, Nađa Buturović, Azra Bostandžić, Almina Tahirović

Sažetak

Terenska nastava je specifični oblik nasta¬ve s ciljem da bi se što učinkovitije realizirali oni nastav¬ni sadržaji gdje je potrebno promatranje u prirodi kao i neposredni kontakt s izvornom stvarnošću. Kroz ovaj rad će se prikazati jedan model održavanja terenske nastave iz primijenjene botanike s hipotezom da ovaj način održavanja nastave studenti u većoj mjeri podupiru i laganije usvajaju znanja. Botanička sekcija je jedna od sekcija koja djeluje u okviru Internacionalnih bioloških kampova koje se održavaju u organizaciji Udruženja studenata biologije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sudionici botaničke sekcije kroz praktičnu i teorijsku nastave dobivaju znanja o biljnim ekosustavima, determinaciji vrsta, njihovom očuvanju te korištenju. Teoretska nastava se održavala u prostorijama Eko centra "Jezera", a terenska na području Eko centra "Jezera". Temeljem dobivenih rezultata ustanovljeno je da su studenti s ocjenom izvrstan ocijenili kvalitetu nastave iz svih bio-ekoloških područja. Samoprocjena znanja studenata je pokazala da su studenti najbolje ocjene dodijelili nivou znanja iz područja dendrologije. Rezultati anketnog istraživanja su potvrdila početnu hipotezu da ovaj tip nastave studenti u većoj mjeri podupiru i lakše usvajaju nastavno gradivo.

Ključne riječi: terenska nastava, metodika, model, botanika, ekologija.

Abstract

Field courses are a specific form of teaching intended to most effectively deliver the teaching content that requires observation of nature, as well as a direct contact with authentic reality. A model of teaching field courses in Applied Botany has been presented through this paper based upon the hypothesis that students largely support this method of teaching and in this way acquire knowledge more easily. The Botany Section is one of the sections that operates within International Biology Camps that are held and organized by Biology Students Association of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics at the University of Sarajevo. The Botany Section participants are provided knowledge about plant ecosystems, species determination, their preservation and use through both practical and theoretical courses. Theoretical courses were held at the premises of "Jezera" Eco Centre, while field courses were held outdoors in the area of "Jezera" Eco Centre. Based on the findings, it was determined that students evaluated the quality of the courses in all bioecological fields with the grade excellent. Self-assessment of knowledge acquired by the students showed that students gave the best grades to the knowledge level reached in the field of dendrology. The results of the survey research confirmed the initial hypothesis that this type of teaching is largely supported by students and that in this way they more easily master the teaching content.

Key words: field teaching, methodology, model, botany, ecology.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_4_prosinac_2019_Delic_Dorbic_Buturovic_Bostandzic_Tahirovic.pdf

Citiranje/Citation

Delić, E., Dorbić, B., Buturović, N., Bostandžić, A., Tahirović, A. (2019). Prikaz modela za održavanje terenske nastave iz primijenjene botanike i ekologije. Glasilo Future, 2(4), 21–35.
/
Delić, E., Dorbić, B., Buturović, N., Bostandžić, A., Tahirović, A. (2019). A presentation of a model for teaching field courses in Applied Botany and Ecology. Glasilo Future, 2(4), 21–35.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future