Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Ivana Gašparović, Željko Španjol, Boris Dorbić, Ivan Tolić, Irena Milčić


Glasilo Future Volumen 2 broj 5-6 prosinac 2019. / Gazette Future Volume 2 number 5-6 December 2019


Objavljeno 31. prosinca 2019. godine. / Published on December 31, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.5-6.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Perivoj dvorca Kulmer-Bračak (Republika Hrvatska) – biološko i prostorno vrednovanje


The public garden of the Kulmer-Bračak Castle (The Republic of Croatia) – biological and spatial evaluation

Str./Pp. 01–23

Autori(ce)/Authors

Ivana Gašparović, Željko Španjol, Boris Dorbić, Ivan Tolić, Irena Milčić

Sažetak

Dvorac Kulmer s posjedom Bračak smješten je kao samostalna građevina na zaravni brežuljka koji se uzdiže sjeverno od ceste koju prate željeznička pruga i rijeka Krapina. Okružen je perivojem koji prekriva cijelu južnu padinu do same ceste. Nova namjena ove građevine određena je da bude javna i to u funkciji edukacijsko-prezentacijskog centra s uredskim i ugostiteljskim prostorima. Kulmer, Bračak spada u kategoriju preventivno zaštićenih kulturnih dobara u kategoriji Perivoji i parkovi, predložen je za upis u registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Gubitak izvornog identiteta perivoja događa se tijekom minulog stoljeća uslijed širenja bolničkog kompleksa i uslijed neadekvatnog održavanja, što uvjetuje njegovu degradaciju i gubitak kompozicijske osnove. Prilikom izrade ovog rada korištene su metode analize, sinteze i komparativne metode. Cilj rada je bila biološko-ekološka i krajobrazna valorizacija i ukazati na smjernice uređenja perivoja Kulmer-Bračak. Istraživanja su obavljena 2011., 2015. i 2016. godine. U radu se ujedno kao cilj provela revitalizacija prostora perivoja kao metodu vraćanja života u zapuštene perivoje u cilju vraćanja prvobitne ili pridavanjem neke druge primjerene funkcije. Kako su u vrijeme obavljanja naših istraživanja započeti radovi na obnovi dvorca i znala se njegova buduća funkcija kao sjedišta Regionalnog energetskog centra predložene smjernice uređenja i vrednovanja perivoja vođene su tom činjenicom. Kod odabira vrsta za sadnju predviđene su autohtone vrste i vrste koje su kroz povijest evidentirane u perivojima na području Hrvatskog zagorja. U smislu revitalizacije pojedinih funkcionalnih sadržaja i njihovo lociranje je predviđeno u odnosu na postojeći dvorac, povijesnu matricu perivoja te spomenutu buduću namjenu dvorca, a time i korištenje perivoja. Regionalni energetski centar u dvorcu Kulmer-Bračak otvoren je u ožujku 2017. godine dok radovi na potpunom funkcionalnom uređenju perivoja nisu urađeni.

Ključne riječi: Kulmer-Bračak, perivoj, dendroflora, vrednovanje, krajobrazno uređenje.

Abstract

The Kulmer-Bračak Castle is located as an independent structure on the plateau of the hill that rises to the North of the road that is accompanied by the railway and the Krapina River. It is surrounded by the public garden that covers the entire southern slope to the road itself. The new purpose of this structure is to be open to the public, intended as an educational and presentational centre with office and catering facilities. The Kulmer-Bračak Castle is classified in the category of preventively protected cultural heritage, more specifically in the category of public gardens and parks and a proposal has been put forward for its entry in the Immovable Cultural Heritage Registry of the Republic of Croatia. A loss of the original identity of the public garden occurred in the past century amidst the expansion of the hospital complex and inadequate maintenance, which caused its degradation and a loss of its compositional basis. Methods of analysis, synthesis and comparative methods were resorted to upon the preparation of this paper. The specific objective of the paper was biological-ecological and landscape valorisation, as well as to point out the guidelines used in terms of landscaping of the Kulmer-Bračak Public Garden. The research was conducted in 2011, 2015 and in 2016. Moreover, another objective of the paper was the revitalisation of the area covered by the public garden, as a method for reviving the neglected public gardens in order to restore their original function or allocate them another adequate function. Since castle restoration work started during the period in which our research was conducted and its subsequent function as the headquarters of the Regional Energy Centre was already known, the proposed guidelines in terms of landscaping and evaluation of the public garden were based on that fact. Autochthonous species and species recorded throughout history in the Croatian region of Zagorje were planned upon the selection of the species for planting. Concerning revitalisation of individual functional content, its location is also envisaged in relation to the existing castle, the historical matrix of the public garden and the previously mentioned future purpose of the castle and hence also the use of the public garden. Regional Energy Centre in the Kulmer-Bračak Castle was opened in March 2017, while the work on full functional landscaping of the public garden has not been performed.

Key words: Kulmer-Bračak, public gardens, dendroflora, valorisation, landscaping.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019_Gasparovic_Spanjol_Dorbic_Tolic_Milcic.pdf

Citiranje/Citation

Gašparović, I., Španjol, Ž., Dorbić, B., Tolić, I., Milčić, I. (2019). Perivoj dvorca Kulmer-Bračak (Republika Hrvatska) – biološko i prostorno vrednovanje. Glasilo Future, 2(5-6), 01–23.
/
Gašparović, I., Španjol, Ž., Dorbić, B., Tolić, I., Milčić, I. (2019). The public garden of the Kulmer-Bračak Castle (The Republic of Croatia) – biological and spatial evaluation. Glasilo Future, 2(5-6), 01–23.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future