Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Mladenka Šarolić, Nikolina Bosnić, Emilija Friganović, Žana Delić, Marko Šuste, Tomislav Svalina, Boris Dorbić, Zvonimir Marijanović


Glasilo Future Volumen 2 broj 5-6 prosinac 2019. / Gazette Future Volume 2 number 5-6 December 2019


Objavljeno 31. prosinca 2019. godine. / Published on December 31, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.5-6.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Kemijska analiza hlapljivih spojeva tradicionalne rakije Anižete s otoka Korčule – Republika Hrvatska


Chemical analysis of volatile compounds of traditional brandy Anižeta from the island of Korčula – Republic of Croatia

Str./Pp. 48–57

Autori(ce)/Authors

Mladenka Šarolić, Nikolina Bosnić, Emilija Friganović, Žana Delić, Marko Šuste, Tomislav Svalina, Boris Dorbić, Zvonimir Marijanović

Sažetak

Anižeta je prirodno jako alkoholno piće koje se proizvodi aromatiziranjem rakije lozovače prirodnim ekstraktima zvjezdastog anisa (llicium verum Hook.), anisa (Pimpinella anisum L.), koromača (Foeniculum vulgare Mill.) ili drugog bilja koje sadržava jednake glavne aromatične sastojke. U brojnim zemljama mediteranskog područja rakije aromatizirane anisom imaju dugu tradiciju proizvodnje. U našoj zemlji Anižeta je tradicionalno jako alkoholno piće koje se najvećim dijelom proizvodi na otoku Korčuli. Tijekom proizvodnje rakije nastaju brojne hlapljive tvari čiji udjel i sastav određuje kvalitetu gotovog proizvoda. Cilj ovog rada je utvrditi profil hlapljivih sastojaka rakije Anižete. Za izolaciju hlapljivih spojeva korištena je tehnika mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME). Analiza izoliranih hlapljivih spojeva provedena je primjenom plinske kromatografije udružene s spektrometrijom masa (GC-MS). Identificirano je ukupno 26 hlapljivih spojeva koji pripadaju sljedećim kemijskim skupinama: esteri, viši alkoholi, terpeni, fenilpropani i norizoprenoidni derivati. Brojčano su najzastupljeniji esteri, a fenilpropani cis-anetol (17,88 %) i trans-anetol (31,62 %) su prisutni u najvišem relativnom udjelu te doprinose slatkastoj, specifičnoj aromi Anižete. Dobiveni rezultati su uspoređeni sa literaturnim podacima sličnih alkoholnih pića u drugim zemljama.

Ključne riječi: rakija Anižeta, hlapljivi spojevi, anetol, HS-SPME, GC-MS.

Abstract

Aniseed brandy is naturally strong alcoholic beverage that is produced by flavoring grape brandy with natural extract of star anise (llicium verum Hook.), anise (Pimpinella anisum L.), fennel (Foeniculum vulgare Mill.) or other herbs that contain the same major aromatic ingredients. In many Mediterranean countries, aniseed flavored brandies shave a long tradition of production. In our country, Aniseta is a traditional strong alcoholic beverage that is mostly produced on the island of Korčula. During the production of brandy, many volatile substances are produced whose content and composition determine the quality of the finished product. The aim of this paper is to determine the volatile component profile of Anižeta brandy. Solid phase micro extraction technique (HS-SPME) was used to isolate volatile compounds. The analysis of the isolated volatile compounds was performed using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). A total of 26 volatile compounds belonging to the following chemical groups have been identified: esters, higher alcohols, terpenes, phenyl propanes and norisoprenoid derivatives. Esters are the most abundant, andphenyl propanecis-anethole (17.88%) and trans-anethole (31.62%) are present in the high estrelative proportions, contributing to the sweet, specific aroma of Anižeta. The results obtained were compared with the literature data of similar alcoholic beverages in other countries.

Key words: Anižeta brandy, volatile compounds, anethole, HS-SPME, GC-MS.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019_Sarolic_Bosnic_Friganovic_Delic_Suste_Svalina_Dorbic_Marijanovic.pdf

Citiranje/Citation

Šarolić, M., Bosnić, N., Friganović, E., Delić, Ž., Šuste, M., Svalina, T., Dorbić, B., Marijanović, Z. (2019). Kemijska analiza hlapljivih spojeva tradicionalne rakije Anižete s otoka Korčule – Republika Hrvatska. Glasilo Future, 2(5-6), 48–57.
/
Šarolić, M., Bosnić, N., Friganović, E., Delić, Ž., Šuste, M., Svalina, T., Dorbić, B., Marijanović, Z. (2019). Chemical analysis of volatile compounds of traditional brandy Anižeta from the island of Korčula – Republic of Croatia. Glasilo Future, 2(5-6), 48–57.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future