Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Tomislav Svalina, Sara Nasić, Marko Šuste, Žana Delić, Emilija Friganović, Mladenka Šarolić, Boris Dorbić


Glasilo Future Volumen 2 broj 5-6 prosinac 2019. / Gazette Future Volume 2 number 5-6 December 2019


Objavljeno 31. prosinca 2019. godine. / Published on December 31, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.5-6.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Aromatski profil kupinovih vina


Aromatic profile of blackberry wines

Str./Pp. 37–47

Autori(ce)/Authors

Tomislav Svalina, Sara Nasić, Marko Šuste, Žana Delić, Emilija Friganović, Mladenka Šarolić, Boris Dorbić

Sažetak

Cilj ovog rada je utvrditi razlike u kemijskom profilu aromatskih spojeva vina dobivenih od šumskih i kultiviranih kupina. Hlapljivi spojevi su izolirani metodom ekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem sivog vlakna s DVB/CAR/PDMS ovojnicom. Analiza izoliranih hlapljivih spojeva provedena je pomoću vezanog sustava plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku vina od šumske kupine je identificirano 27 spojeva (ukupno 93,7 %), dok je kod uzorka vina od kultivirane kupine identificiran 21 spoj (ukupno 92,3 %). U vinu od šumskih kupina je prisutno značajno više monoterpena i norizoprenoida koji su nositelji primarne arome kupine. U vinu od šumskih kupina je prisutno više viših alkohola, a kod vina od kultiviranih kupina više estera, stoga bi u tehnološkom postupku trebalo obratiti pažnju na temperaturu fermentacije koja je jedan od najbitnijih čimbenika za nastanak ovih spojeva.

Ključne riječi: GC-MS, HS-SPME, hlapljivi spojevi, kupina, vino.

Abstract

The aim of this paper is to determine the differences in the chemical profile of aromatic compounds of wines obtained from wild and cultivated blackberries. The volatile compounds were isolated by solid phase extraction method (HS-SPME) using gray fiber with DVB / CAR / PDMS sheath. The analysis of isolated volatile compounds was carried out using a coupled gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) system. In the forest blackberry wine sample, 27 compounds were identified (93.7% in total), while in the cultivated blackberry wine sample, 21 compounds were identified (92.3% in total). Blackberry wine contains significantly more monoterpenes and norisoprenoids, which are the carriers of the primary blackberry flavor. More high alcohols are present in the wild blackberry wine, and more esters in wines made of cultivated blackberries, therefore, the technological process should pay attention to the fermentation temperature, which is one of the most important factors for the formation of these compounds.

Key words: GC-MS, HS-SPME, volatile compounds, blackberry, wine.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019_Svalina_Nasic_Suste_Delic_Friganovic_Sarolic_Dorbic.pdf

Citiranje/Citation

Svalina, T., Nasić, S., Šuste, M., Delić, Ž., Friganović, E., Šarolić, M., Dorbić, B. (2019). Aromatski profil kupinovih vina. Glasilo Future, 2(5-6), 37–47.
/
Svalina, T., Nasić, S., Šuste, M., Delić, Ž., Friganović, E., Šarolić, M., Dorbić, B. (2019). Aromatic profile of blackberry wines. Glasilo Future, 2(5-6), 37–47.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future