Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Aleksandra Govedarica-Lučić, Sanid Pašić, Alma Rahimić, Nikolina Kulina, Vedrana Bogdanović, Nataša Jovanović


Glasilo Future Volumen 3 broj 1-2 lipanj 2020. / Gazette Future Volume 3 number 1-2 June 2020


Objavljeno 30. lipnja 2020. godine. / Published on June 30, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.1-2.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_1-2_lipanj_2020.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Utjecaj gnojidbe i sorte na komponente prinosa salate (Lactuca sativa L.)


Influence of fertilization and variety on components of lettuce yield (Lactuca sativa L.)

Str./Pp. 19–29

Autori(ce)/Authors

Aleksandra Govedarica-Lučić, Sanid Pašić, Alma Rahimić, Nikolina Kulina, Vedrana Bogdanović, Nataša Jovanović

Sažetak

Salata (Lactuca sativa L.) je veoma važna i široko rasprostranjena povrtna kultura. Zbog brojnih nutritivnih i ljekovitih karakteristika, salata ima značajnu ulogu u prevenciji bolesti. Biološke karakteristike salate i njen specifičan rast i razvoj predstavljaju osnovu za uspostavljanje optimalnog načina uzgoja. U cilju da se postignu odgovarajući visoki prinosi, vrši se prihrana različitim organskim, mineralnim i mikrobiološkim gnojivima. Ona imaju veliki značaj prilikom rasta i razvoja salate, a osim toga utječu i na njene kvalitativne karakteristike. Cilj istraživanja je bio utvrditi učinak primjene različitih gnojiva na kvalitetu i kvantitetu različitih sorti salate u proljetnoj proizvodnji. Postavljen je dvofaktorijalni pokus (gnojivo x sorta) po slučajnom blok sustavu u plasteniku bez grijanja, na privatnoj parceli, na lokalitetu Lukavica, područje grada Istočno Sarajevo. Tijekom istraživanja ispitivan je utjecaj gnojiva (kontrola, Slavol, Fitofert hemisuper) na dvije sorte salate (Santoro RZ i Kiribati RZ) i to na: dužinu korjena (cm), broj listova, masu nadzemnog dijela biljke (g) i prinos (kg/m2). Najveća dužina korjena zabilježena je na varijanti gnojiva s fitofertom (10,02 cm) i u usporedbi s kontrolnom varijantom (8,55 cm) razlika je bila statistički značajna. Najveći prinos (509,5 kg/100m2) ostvaren je na varijanti gnojidbe s mikrobiološkim gnojivom, a najmanji na kontrolnoj varijanti (250 kg/100 m2). Razlike u ostvarenom prinosu unutar sorti nisu bile statistički opravdane.

Ključne riječi: salata, gnojiva, sorta, prinos.

Abstract

Lettuce (Lactuca sativa L.) is a very important and widespread vegetable crop. It is important in the prevention of disease due to its many nutritional and medicinal characteristics. The biological characteristics of lettuce and its specific growth and development are the basis for establishing the optimal method of cultivation. Fertilization with various organic, mineral and microbiological fertilizers was carried out in order to achieve a correspondingly high yield. Fertilizer is of great importance in the growth and development of lettuce, and in addition affect its qualitative characteristics. The aim of the study was to determine the effects of the application of different fertilizers on the quality and quantity of different varieties of lettuce in spring production. A two-factor experiment (fertilizer x variety) was set up according to a random block system in a greenhouse without heating, on a private plot, at the Lukavica site, in the East Sarajevo area. During the research, the effect of fertilizer (control, Slavol, Fitofert hemisuper) on two lettuce varieties (Santoro RZ and Kiribati RZ) was investigated: root length (cm), number of leaves, mass of overhead part of the plant (g) and yield (kg/m2). The highest root length was recorded on the fertilizer variant with fitofert (10.02 cm) and compared with the control variant (8.55 cm) the difference was statistically significant. The highest yield (509.5 kg /100m2) was on the microbial fertilizer variant and the lowest on the control variant (250 kg /100 m2). Differences in yields within varieties were not statistically justified.

Key words: lettuce, fertilizers, variety, yield.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_1-2_lipanj_2020_Govedarica-Lucic_Pasic_Rahimic_Kulina_Bogdanovic_Jovanovic.pdf

Citiranje/Citation

Govedarica-Lučić, A., Pašić, S., Rahimić, A., Kulina, N., Bogdanović, V., Jovanović, N. (2020). Utjecaj gnojidbe i sorte na komponente prinosa salate (Lactuca sativa L.). Glasilo Future, 3(1-2), 19–29.
/
Govedarica-Lučić, A., Pašić, S., Rahimić, A., Kulina, N., Bogdanović, V., Jovanović, N. (2020). Influence of fertilization and variety on components of lettuce yield (Lactuca sativa L.). Glasilo Future, 3(1-2), 19–29.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future