Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Ivan Tekić


Glasilo Future Volumen 3 broj 1-2 lipanj 2020. / Gazette Future Volume 3 number 1-2 June 2020


Objavljeno 30. lipnja 2020. godine. / Published on June 30, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.1-2.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_1-2_lipanj_2020.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Gospodarska važnost sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na širem šibenskom primorju


Economic importance of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) stands in wider Šibenik area

Str./Pp. 30–52

Autori(ce)/Authors

Ivan Tekić

Sažetak

Ruralna depopulacija i razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti su doveli do drastičnih promjena u krajobraznoj dinamici u priobalnoj Hrvatskoj koja se najviše očituje ubrzanim širenjem šumskih površina, između ostalog i onih alepskog bora. Ova vrsta nikad nije našla primjenu među lokalnim stanovništvom tako da ne postoji tržište za njenu sirovinu, ali joj se važnost ponajprije ogleda kroz brojne općekorisne funkcije koje najveći utjecaj imaju u imaju na turizam. Nasadi alepskog bora u šibenskom području su imali odlučujuću važnost za lociranje turističkih sadržaja i apartmanskih naselja te kao takvi imaju iznimnu ulogu u razvoju turizma ovog područja. Istraživanja su pokazala da alepski bor u nedostatku drugih vrsta visokog rasta na ovom području ima veliku važnost u estetskom i vizualnom doživljaju krajobraza te je bitan element u općoj turističkoj ponudi. Unatoč tome nekontrolirano širenje alepskog bora sve češće se negativno doživljava zbog povezanosti sa šumskim požarima koji su direktna prijetnja turizmu i drugim gospodarskim aktivnostima. Zbog toga je sustavno vrednovanje i gospodarenje sastojinama alepskog bora od iznimne nužnosti ne samo za zaštitu od požara već za iskorištavanje punog potencijala koji ova vrsta ima za turizam i rekreaciju.

Ključne riječi: alepski bor, turizam, šumski požari, općekorisne funkcije, Šibenik.

Abstract

Rural depopulation and development of non-agricultural activities have caused dramatic changes in the landscape dynamics of coastal Croatia which are most evident in rapid expansion of woodland areas, including those of Aleppo pine. This species was never used by the local population and a market for its raw materials never developed, but its importance is evident through numerous non-material forest values which have the biggest effect on tourism. Aleppo pine stands in Šibenik area had a crucial role in determining the location of tourist infrastructure and apartment settlements and thus had an invaluable role for the development of tourism. Research has shown that in absence of other tall tree species Aleppo pine is important for aesthetic and visual experience of landscape and is a crucial factor in overall tourist offer. Despite this, uncontrollable expansion of Aleppo pine is more and more negatively perceived because of its connection with forest fires which are a direct threat to tourism and other economic activities. Because of this, systematic valorisation and management of Aleppo pine stands is of crucial importance not only because of forest fire mitigation but because it is necessary for exploitation of Aleppo pines’ full potential for tourism and recreation.

Key words: Aleppo pine, tourism, forest fires, non-material forest values, Šibenik.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_1-2_lipanj_2020_Tekic.pdf

Citiranje/Citation

Tekić, I. (2020). Gospodarska važnost sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na širem šibenskom primorju. Glasilo Future, 3(1-2), 30–52.
/
Tekić, I. (2020). Economic importance of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) stands in wider Šibenik area. Glasilo Future, 3(1-2), 30–52.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future