Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Stanislav Nakić, Valentina Vinšalek Stipić, Marina Milinković


Glasilo Future Volumen 3 broj 3 prosinac 2020. / Gazette Future Volume 3 number 3 December 2020


Objavljeno 31. prosinca 2020. godine. / Published on December 31, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.3.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020.pdf

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Naslov/Title

Upravljanje zalihama kao čimbenik uspješnog poslovanja hrvatskih poduzeća


Inventory management as a factor of successful business of Croatian companies

Str./Pp. 17-33

Autori(ce)/Authors

Stanislav Nakić, Valentina Vinšalek Stipić, Marina Milinković

Sažetak

Zalihe su materijali, robe i/ili sirovine pohranjeni u skladišta s ciljem osiguranja normalne proizvodnje i zadovoljstva kupaca. Zalihama je moguće manipulirati tako da se ne prikazivanje stanja kretanja, promjene podaci koristeći fleksibilnost računovodstvenih regulatorskih okvira. Upravljanje zalihama od izuzetne je važnosti za uspješno poslovanje poduzeća te je u ovom radu prikazano istraživanje na uzorku od 127 hrvatskih poduzeća. Ovim istraživanjem nastojalo se doći do spoznaje u kolikoj mjeri poduzeća vode politiku upravljanja zalihama, odnosno provjeriti provode li u dovoljnoj mjeri poduzeća u Republici Hrvatskoj politiku upravljanja zalihama, njihovo praćenje, analizu samih zaliha odnosno njihovu kurentnost, te koje metode i tehnike najčešće poduzeća koriste za praćenje zaliha u poslovanju. Istraživanjem je utvrđeno da poduzeća u RH u dovoljno mjeri provode politiku upravljanja zalihama, iako poduzeća iz promatranog uzorka najčešće primjenjuju metodu za kontrolu troškova zaliha JIT (just-in-time) što može biti vrlo rizično za upravljački menadžment poduzeća.

Ključne riječi: zalihe, planiranje i upravljanje zalihama, priznavanje i mjerenje zaliha, manipulacija zalihama, uspješnost poslovanja.

Abstract

Inventories are materials stored in warehouses with the aim of ensuring normal production and customer satisfaction. Inventories can be manipulated by changing the data on the presentation of the state of movement using the flexibility of accounting regulatory frameworks. Inventory management is extremely important for the successful operation of companies, and this gift presents research on a sample of 127 Croatian companies. This research sought to understand the extent to which companies pursue inventory management policy, ie to check whether companies in the Republic of Croatia sufficiently implement inventory management policy, their monitoring, analysis of inventories and their current, and which methods and techniques companies most often use to inventory tracking in business. The research found that companies in the Republic of Croatia sufficiently implement the inventory management policy, although companies from the observed sample most often apply the method of inventory cost control JIT (just-in-time), which can be very risky for company management.

Key words: inventories, inventory planning and management, inventory recognition and measurement, inventory manipulation, business performance.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020_Nakic_Vinsalek-Stipic_Milinkovic.pdf

Citiranje/Citation

Nakić, S., Vinšalek Stipić, V., Milinković, M. (2020). Upravljanje zalihama kao čimbenik uspješnog poslovanja hrvatskih poduzeća. Glasilo Future, 3(3), 17-33.
/
Nakić, S., Vinšalek Stipić, V., Milinković, M. (2020). Inventory management as a factor of successful business of Croatian companies. Glasilo Future, 3(3), 17-33.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future