Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Ivana Vitasović Kosić, Mirjana Šipek, Nina Šajna


Glasilo Future Volumen 3 broj 3 prosinac 2020. / Gazette Future Volume 3 number 3 December 2020


Objavljeno 31. prosinca 2020. godine. / Published on December 31, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.3.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Prikaz studentske terenske nastave na širem području mjesta Plomin (Plominska gora, Hrvatska)


Display of student fieldwork teaching in the wider area of Plomin (Plominska gora, Croatia)

Str./Pp. 34-50

Autori(ce)/Authors

Ivana Vitasović Kosić, Mirjana Šipek, Nina Šajna

Sažetak

Cilj ovog stručnog rada bio je predstaviti određene tematske nastavne jedinice koje se praktično obrađuju u obliku terenske nastave u okviru kolegija "Fitocenologija" i "Ekologija staništa i biljnih zajednica", a izvode se na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Terenska nastava odvijala se na širem području mjesta Plomin i Plominske gore, području vrlo bogate i raznolike flore, gdje nalazimo mnoge endemične i ugrožene svojte te različite tipove staništa, kao i različite tipove eu- i submediteranske vegetacije. Plomin i okolica poučan su primjer kako utjecaj čovjeka u prostoru može biti pozitivan i/ili negativan. Bez aktivnosti čovjeka i njegovih domaćih životinja raznolikost prirodnih samoniklih orhideja (porodica Orchidaceae) bila bi mnogo manja. Spajanjem biljne i animalne proizvodnje maksimalno se može iskoristiti potencijal prirodnih datosti, štiteći pri tome biološku raznolikost svojti i staništa. Ova terenska nastava osmišljena je kako bi se studentima krajobrazne arhitekture i agroekologije omogućilo da se upoznaju s endemskom i ugroženom florom te mediteranskom vegetacijom Istre. Studenti su dobili znanje o mogućnostima obnove degradiranih staništa. Terenska nastava je također studentima pružila priliku da razumiju pozitivne i negativne promjene u krajobrazu povezane s tekovinama industrijske djelatnosti. Štoviše, studenti su mogli prepoznati da negativni utjecaji značajno narušavaju vizualnu i sadržajnu vrijednost krajobraza. Uz to, studentima je pružena prilika da kušaju tradicionalne recepture samoniklih biljaka koje rastu na različitim vrstama staništa. Prezentirane aktivnosti vode ka razumijevanju koliko je važno održivo upravljati poljoprivrednim zemljištem, primjenjivati načela ekološke poljoprivrede i očuvati tradicionalne namjene tla, biljaka i životinja, što u konačnici pozitivno utječe na očuvanje bioraznolikosti.

Ključne riječi: studentska terenska nastava, vegetacija, flora, endemi, Plomin.

Abstract

The aim of this professional paper was to present certain thematic teaching units that are practically processed in the form of fieldwork within the courses "Phytocenology" and "Ecology of habitats and plant communities", which are held at University of Zagreb Faculty of Agriculture. The fieldwork took place in the wider area of Plomin and Plominska gora, a locality very rich in diverse flora, endemic and endangered taxa, and various plant habitats and types of eu-and sub-Mediterranean vegetation. Plomin and its surroundings are an instructive example of how human influence on local ladscape can be positive and / or negative. Without activities of humans and livestock, the diversity of natural wild orchids (Orchidaceae family) would be much smaller. By integrating plant and animal production, the potential of natural resources can be used to the maximum, while protecting the biological diversity of taxa and habitats. This field trip was designed to enable students of landscape architecture and agroecology to get familiar with the endemic and endangered flora and Mediterranean vegetation of Istria. Students were provided with the knowledge about the possibilities of restoration of degraded habitats. The field trip also represented an opportunity for students to understand positive and negative changes in the landscape related to the achievements of industrial activity. What is more, students were able to recognize that negative impacts significantly impair visual and content value of the landscape. Additionally, students were provided an opportunity to taste traditional wildgrowing plants, which grow in different habitat types. Presented activities lead toward an understanding how important it is to sustainably manage agricultural land, apply organic farming, and preserve traditional uses of soil, plants and animals, which ultimately has a positive impact on biodiversity conservation.

Key words: student fieldwork, vegetation, flora, endemic taxa, Plomin.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020_Vitasovic-Kosic_Sipek_Sajna.pdf

Citiranje/Citation

Vitasović Kosić, I., Šipek, M., Šajna, N. (2020). Prikaz studentske terenske nastave na širem području mjesta Plomin (Plominska gora, Hrvatska). Glasilo Future, 3(3), 34-50.
/
Vitasović Kosić, I., Šipek, M., Šajna, N. (2020). Display of student fieldwork teaching in the wider area of Plomin (Plominska gora, Croatia). Glasilo Future, 3(3), 34-50.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future