Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Josip Juračak, Andreja Martić


Glasilo Future Volumen 4 broj 1 svibanj 2021. / Gazette Future Volume 4 number 1 May 2021


Objavljeno 24. svibnja 2021. godine. / Published on May 24, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.1.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 502/504
UDK 58

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Agroekološke i ekonomske pretpostavke za ekološki uzgoj konoplje za sjeme na području općine Križ


Agriecological and economic assumptions for cultivation of organic hemp for seeds in the municipality of Križ

Str./Pp. 53–74

Autori(ce)/Authors

Josip Juračak, Andreja Martić

Sažetak

Sjeme konoplje je nutricionistički vrijedan proizvod koji se sve više koristi u prehrambenoj i industriji dodataka prehrani. Dobiva se od industrijske konoplje (Cannabis sativa L.), višestruko iskoristive biljke, koja se nakon nekoliko desetljeća ponovo uzgaja u Hrvatskoj zahvaljujući prilagodbi zakonskog okvira. Cilj ovog rada je bio ispitati mogućnosti ekološke proizvodnje industrijske konoplje na području kontinentalne Hrvatske i to na primjeru Općine Križ. Usporedbom agroekoloških uvjeta na području općine i zahtjeva industrijske konoplje prema tlu, klimi i vodi, ustanovljeno je da u tom pogledu prepreke za uzgoj ne postoje. Postojeća poljoprivredna gospodarstva se u najvećem broju bave ratarskom proizvodnjom što znači da posjeduju nužne resurse za obradu tla i njegu usjeva. Većina od 145 ispitanika koji su sudjelovali u on-line anketi je čula za proizvode od sjemena konoplje (65 %), i to najviše za ulje. Nadalje, ispitanici s područja Općine Križ su u 54 % slučajeva izjavili kako im je ideja o ekološkoj proizvodnji industrijske konoplje za sjeme zanimljiva. Rezultati financijske analize ukazuju na isplativost uzgoja konoplje za sjeme (Ekonomičnost=1,9). Za uvođenje industrijske konoplje u strukturu sjetve i širenje ove proizvodnje potrebno je raditi na promociji ove kulture među poljoprivrednicima i na potencijalnom tržištu. Zainteresiranim proizvođačima treba pružiti pomoć u organiziranju, nabavi potrebne opreme i inputa te usvajanju suvremene tehnologije ekološkog uzgoja industrijske konoplje. Pri tome je organizacijska i savjetodavna potpora možda i važnija od financijske. Tu se kao jedno od rješenja nameće povezivanje s postojećim organizacijama, ustanovama i poduzećima koje se bave industrijskom konopljom na području Hrvatske i Europske unije.

Ključne riječi: konoplja, sjeme konoplje, ekološka proizvodnja, isplativost proizvodnje.

Abstract

Hemp seed is a nutritionally valuable product that is increasingly used in the food and dietary supplement industries, among others. It is obtained from industrial hemp (Cannabis sativa L.), a multipurpose plant that is being cultivated again in Croatia after several decades thanks to the adaptation of the legal framework. The aim of this work was to investigate the possibilities of organic cultivation of industrial hemp in Continental Croatia using the example of the municipality of Križ. When comparing the agro-ecological conditions in the municipality and the requirements of industrial hemp in terms of soil, climate and water, it was found that there are no obstacles to cultivation in this respect. The existing farms are mainly engaged in field crop production, i.e. they have the basic equipment for soil cultivation and plant care. The results of the survey (N=145) show that most people have heard of hemp seed products (65 %), mostly of oil. In addition, respondents from the Križ municipality area indicated in 54 % of cases that they are interested in the idea of ecological production of industrial hemp for seeds. Results of the financial analysis indicates that growing of hemp for seed is highly acceptable (Revenues-Over-Costs=1.9). In order to introduce industrial hemp into the sowing pattern and expand this production, it is necessary to work on the promotion of this crop among farmers and on the potential market. Interested producers should be assisted in organizing, acquiring the necessary equipment and inputs, and adopting modern production techniques for organic cultivation of industrial hemp. Organizational and advisory support may be more important than financial support. One of the solutions is networking with existing organizations, institutions and companies dealing with industrial hemp in Croatia and on European Union.

Key words: Cannabis sativa L., hemp seeds, organic cultivation, budgeting.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021_Juracak_Martic.pdf

Citiranje/Citation

Juračak, J., Martić, A. (2021). Agroekološke i ekonomske pretpostavke za ekološki uzgoj konoplje za sjeme na području općine Križ. Glasilo Future, 4(1), 53–74.
/
Juračak, J., Martić, A. (2021). Agriecological and economic assumptions for cultivation of organic hemp for seeds in the municipality of Križ. Glasilo Future, 4(1), 53–74.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future