Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Dragan Prlić


Glasilo Future Volumen 4 broj 1 svibanj 2021. / Gazette Future Volume 4 number 1 May 2021


Objavljeno 24. svibnja 2021. godine. / Published on May 24, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.1.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 502/504
UDK 58

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Prikaz visinskog gradijenta vegetacije od Malog Platka prema vrhu Snježnika (Hrvatska)


A display of the altitudinal vegetation gradient from Mali Platak to the peak of Mt Snježnik (Croatia)

Str./Pp. 33–52

Autori(ce)/Authors

Dragan Prlić

Sažetak

Provođenje studentske terenske nastave podrazumijeva primjenu aktualnih teorijskih spoznaja na praktičan način čime je obuhvaćen obilazak različitih terenskih lokacija, samostalno ispunjavanje terenskih obrazaca te prezentaciju dobivenih rezultata. "Terenska nastava 3 – botanika" naziv je višednevnog terenskog programa koji se izvodi u sklopu preddiplomskog studija biologije na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prolazeći kroz različite vegetacijske zone i pojaseve na području Hrvatske, studenti će ciljano upoznavati karakteristične stanišne tipove i biljne zajednice, pripadajući floristički sastav, zanimljive vegetacijske fenomene poput obrata visinskih pojaseva kao i temeljne ekološke mehanizme koji omogućavaju njihovu pojavnost. Glavnu okosnicu svakog terenskog lokaliteta čini klimazonalna vegetacija čiju izmjenu promatramo kroz visinski gradijent, od nizinskog pojasa Lonjskog polja prema planinskim vrhovima u Gorskom kotaru. Jedan segment terenske nastave čini upoznavanje vegetacije na potezu od Malog Platka (brdski pojas) prema vrhu Snježnika (planinski pojas). Klimatske prilike područja i dinamika reljefa doprinose izmjeni vegetacije: najniži dio gradi primorska bukova šuma, zatim se redom prolaze gorska šuma bukve i jele, čiste bukove šume pretplaninskog pojasa, klekovina bora krivulja te, konačno, planinski travnjaci na najvišim dijelovima Snježnika. Dodatno, pogledom s vrha Snježnika prema susjednom Risnjaku ili Guslici moguće je upoznati visinski gradijent vegetacije vrlo širokog područja Gorskog kotara. Predviđene terenske aktivnosti prilika su studentima za nadogradnju teorijskih spoznaja te stjecanje praktičnih vještina iz područja botanike i ekologije koja proizlaze iz stvarnih primjera flore i vegetacije na području Hrvatske.

Ključne riječi: studentska terenska nastava, flora, vegetacija, ugrožene svojte, Snježnik.

Abstract

Conducting a student field course involves the application of actual theoretical knowledge in a practical way that includes visiting various field locations, individually completing the field forms and presenting the obtained results. "Field Course 3 – Botany" is a multi-day field programme conducted as part of the undergraduate study of biology at the Department of Biology, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. Passing through different vegetation zones and belts in Croatia, students will learn about characteristic habitat types and plant communities, floristic composition, interesting vegetation phenomena such as the inversion of vegetation belts, as well as the basic ecological mechanisms that permit their occurrence. The main element of each field site is the climazonal vegetation and its transitions which can be observed through the altitudinal gradient, from the planar belt of Lonjsko polje to the mountain peaks of Gorski kotar. A part of the fieldwork involves studying the vegetation types on the stretch from Mali Platak (montane belt) to the peak of Mt Snježnik (alpine belt). The climatic conditions of the area and local orography patterns contribute to the change of vegetation: the lowest areas are made of littoral beech forest, followed by the altimontane forest of beech and fir, pure beech forests of the subalpine belt, stands of mountain pine and, finally, alpine grasslands which cover the topmost parts of Mt Snježnik. Moreover, from the peak of the Mt Snježnik towards the neighbouring Mt Risnjak or Guslica, altitudinal vegetation gradient of a very wide area of Gorski kotar can be observed. The planned field activities present an opportunity for students to upgrade their theoretical reach and to acquire practical skills in the field of botany and ecology based on the actual examples of flora and vegetation in Croatia.

Key words: student field course, flora, vegetation, endangered taxa, Snježnik.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021_Prlic.pdf

Citiranje/Citation

Prlić, D. (2021). Prikaz visinskog gradijenta vegetacije od Malog Platka prema vrhu Snježnika (Hrvatska). Glasilo Future, 4(1), 33–52.
/
Prlić, D. (2021). A display of the altitudinal vegetation gradient from Mali Platak to the peak of Mt Snježnik (Croatia). Glasilo Future, 4(1), 33–52.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future