Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Ivana Vitasović Kosić, Lucija Đermek


Glasilo Future Volumen 4 broj 1 svibanj 2021. / Gazette Future Volume 4 number 1 May 2021


Objavljeno 24. svibnja 2021. godine. / Published on May 24, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.1.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 502/504
UDK 58

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Istraživanje korištenja, gospodarenja i zaštite prirodnih dobara u zakonom zaštićenim područjima – stavovi stanovnika rubnih zona PP Medvednica (Zagreb)


Research on the use, management and protection of natural resources in legally protected areas – attitudes of residents of the peripheral zones of the Medvednica Nature Park (Zagreb)

Str./Pp. 01–22

Autori(ce)/Authors

Ivana Vitasović Kosić, Lucija Đermek

Sažetak

Ovo istraživanje potaknuto je istraživačkim pitanjem postoje li neki konkretni problemi pri provođenju Zakona o zaštiti prirode i Plana upravljanja u samom Parku prirode Medvednica, koji je ujedno sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. U radu su prikazani su rezultati istraživanja stavova predstavnika Javne ustanove PP Medvednica te su anketirani stanovnici rubnih zona PP Medvednica vezano uz tematiku korištenja i gospodarenja prostorom u zakonom zaštićenom području. Rezultati su pokazali da postoje problemi u PP od kojih je najvažniji problem odlaganje otpada i veliki broj posjetitelja koji se ne ponašaju u skladu s pravilima ponašanja u zaštićenom području. Kao najveće prednosti PP Medvednica navodi se da je to prostor za odmor i rekreaciju te predstavlja "pluća" grada Zagreba. Sadržaj koji najviše privlače stanovništvo rubnih zona jesu raznolikost biljnog i životinjskog svijeta te mir i tišina, čist zrak. Od biljaka sezonski se sakupljaju uglavnom plodovi (kesten, kupina i šumska jagoda) te gljive. Najčešće spominjane zaštićene biljne vrste jesu: Taxus baccata, Galanthus nivalis, Ilex aquifolium i Primula auricula i njih se ne sakuplja. Zaključujemo da su ispitanici dobro upoznati sa sadašnjim stanjem i aktualnim problemima, te smatraju da bi bilo nužno poduzeti bolju kontrolu unutar područja PP Medvednica.

Ključne riječi: zaštićena područja, gospodarenje prirodnim dobrima, Park prirode Medvednica, metode ispitivanja, stavovi ispitanika.

Abstract

This research was induced by the research question whether there are any specific problems in the implementation of the Nature Protection Act and the Management Plan in the Medvednica Nature Park, which is also an integral part of the Natura 2000 ecological network. Here are presented the results of a survey of the attitudes of representatives of the Public Institution PP Medvednica, and residents of the peripheral zones of PP Medvednica regarding the use and management of the place within the legally protected area. The results showed that there are problems in NP of which the most important problem is waste disposal and a large number of visitors who do not behave in accordance with the law in the protected area. As the biggest advantages of PP Medvednica, it is stated that it is a place for rest and recreation and represents the "lungs" of the city of Zagreb. The contents that most attract the population of the peripheral zones are the diversity of flora and fauna and peace and quiet, clean air. From the plants, mainly fruits (chestnut, blackberry and wild strawberry) and mushrooms are collected seasonally. The most frequently mentioned protected plant species are: Taxus baccata, Galanthus nivalis, Ilex aquifolium and Primula auricula and they are not collected. We conclude that the respondents are well acquainted with the current situation and current problems. They believe that it would be necessary to take better control within the area of PP Medvednica.

Key words: protected areas, natural resources management, Medvednica Nature Park, testing methods, respondents' attitudes.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021_Vitasovic-Kosic_Dermek.pdf

Citiranje/Citation

Vitasović-Kosić, I., Đermek, L. (2021). Istraživanje korištenja, gospodarenja i zaštite prirodnih dobara u zakonom zaštićenim područjima – stavovi stanovnika rubnih zona PP Medvednica (Zagreb). Glasilo Future, 4(1), 01-22.
/
Vitasović-Kosić, I., Đermek, L. (2021). Research on the use, management and protection of natural resources in legally protected areas – attitudes of residents of the peripheral zones of the Medvednica Nature Park (Zagreb). Glasilo Future, 4(1), 01-22.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future