Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Ana Pintar


Glasilo Future Volumen 4 broj 4 listopad 2021. / Gazette Future Volume 4 number 4 October 2021


Objavljeno 20. listopada 2021. godine. / Published on October 20, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.4.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_4_listopad_2021.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Europski mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.) - biologija, ekologija, morfologija i suzbijanje


Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.) - biology, ecology, morphology and control

Str./Pp. 56–64

Autori(ce)/Authors

Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Ana Pintar

Sažetak

Invazivna alohtona vrsta europski mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.) danas je jedna od najagresivnijih i najštetnijih korovnih vrsta u Hrvatskoj. Jakim habitusom s naglašeno velikim listovima vrlo brzo može zasjeniti uzgajanu kulturu uzrokujući značajne gubitke prinosa. Relativno krupno sjeme omogućuje mu nicanje i iz dubljih slojeva tla što zbog kontinuiranog nicanja s različitih dubina iz tla predstavlja problem u suzbijanju. Uz spomenuto, dormantnost sjemena ograničava prognozu nicanja i uspješno suzbijanje ove vrste. Kompeticija mračnjaka, osim morfološkim značajkama, izražena je i alelopatskim sposobnostima. Europski mračnjak eksudatima svih biljnih dijelova može izazvati inhibiciju rasta i razvoja biljaka u svojoj blizini. Za pouzdano i učinkovito suzbijanje europskog mračnjaka, osobito u kulturama slabijih kompetitivnih sposobnosti, nužno je integrirati sve raspoložive mjere suzbijanja.

Ključne riječi: Abutilon theophrasti, morfološke značajke, alelopatska svojstva, suzbijanje, invazivna vrsta.

Abstract

The invasive allochthonous species Abutilon theophrasti Medik. is one of the most aggressive and harmful weed species in Croatia. Due to its strong growth with conspicuously large leaves, it can very quickly overshadow the cultivated crop and cause significant yield losses. Relatively large seeds enable it to germinate from deeper soil layers, which poses a problem in control as it germinates continuously from different depths of the soil. Seed dormancy further limits the prediction of germination as well as successful control of this species. In addition to morphological characteristics, competition from A. theophrasti is also expressed through allelopathic capabilities. A. theophrasti can cause inhibition of plant growth and development in its environment through exudates from all parts of the plant. For reliable and effective control of A. theophrasti, especially in crops with weak competition, it is necessary to integrate all available control methods.

Key words: Abutilon theophrasti, morphological characteristics, allelopathic properties, control, invasive species.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_4_listopad_2021_Baric_Ostojic_Pintar.pdf

Citiranje/Citation

Barić, K., Ostojić, Z., Pintar, A. (2021). Europski mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.) - biologija, ekologija, morfologija i suzbijanje. Glasilo Future, 4(4), 56–64.
/
Barić, K., Ostojić, Z., Pintar, A. (2021). Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.) - biology, ecology, morphology and control. Glasilo Future, 4(4), 56–64.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future