Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Valentina Šoštarčić, Dasen Višić, Maja Šćepanović


Glasilo Future Volumen 4 broj 4 listopad 2021. / Gazette Future Volume 4 number 4 October 2021


Objavljeno 20. listopada 2021. godine. / Published on October 20, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.4.5

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_4_listopad_2021.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Inter-populacijska varijabilnost sjemena ambrozije - mehanizam uspješne prilagodbe na različite okolišne uvjete


Inter-population variability of common ragweed seeds - a mechanism of successful adaptation to different environmental conditions

Str./Pp. 65–78

Autori(ce)/Authors

Valentina Šoštarčić, Dasen Višić, Maja Šćepanović

Sažetak

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je invazivna korovna vrsta na području Hrvatske, ali i ostatku Europe. Uspješnost prilagodbe na različite okolišne uvjete omogućili su ovoj vrsti visoku rasprostranjenost i visoku brojnost populacije u gotovo svim dijelovima Hrvatske. Inter-populacijska varijabilnost jedna je od karakteristika ove vrste, a ostvaruje se u različitim morfološkim i funkcionalnim svojstvima ambrozije s različitih lokaliteta (populacija). Morfološka varijabilnost sjemena ili sjemenski polimorfizam je pojava formiranja različitog sjemena unutar same biljke ovisno o poziciji sjemena na majčinskoj biljci, između dviju jedinki unutar iste populacije, ali i između jedinki različitih populacija. Na području kontinentalne Hrvatske, promatrana je morfološka varijabilnost sjemena između različitih populacija ambrozije s deset lokaliteta kontinentalne Hrvatske: Badljevina, Nova Bukovica, Bošnjaci, Šljivoševci, Ivankovo, Čazma, Johovec, Dubrovčak Lijevi, Lijeva Martinska Ves i Nevinac, gdje ambrozija redovito zakorovljuje okopavinske usjeve. Za svaku populaciju izračunate su mase 1000 roški (sjemenki) i utvrđena je dimenzija pojedinačnog sjemena. Raspon mase 1000 roški kretao se od 2,39 g do 5,56 g. Duljina roške kretala se u rasponu od 3,65 mm do 4,16 mm, dok se širina roške kretala u rasponu od 1,87 mm do 2,15 mm. Utvrđena je inter-populacijska varijabilnost između populacija. Koeficijent varijabilnosti duljine kretao se u rasponu od 8,8 % do 13,4 %, dok se koeficijent varijabilnosti širine kretao u rasponu od 10,3 % do 14,3 %. Utvrđena je slaba varijabilnost između populacija što potencijalno može značiti i razliku u stupnju dormantnosti i klijavosti. Ova morfološka mjerenja sjemena ambrozije na području Hrvatske pružaju osnovu za daljnja istraživanja morfološke i funkcionalne varijabilnosti kao doprinos boljem poznavanju biologije ove invazivne vrste.

Ključne riječi: dimenzije sjemena, masa sjemena, Hrvatska, pelinolisni limundžik, Ambrosia artemisiifolia..

Abstract

Ambrosia artemisiifolia L. is an invasive weed species in Croatia, but also in the rest of Europe. The success of adaptation to different environmental conditions has enabled this species a high distribution and population size in almost all parts of Croatia. Interpopulation variability is one of the characteristics of this species, which is realized in various morphological and functional traits possessed by this species. Morphological variability of seeds, or seed polymorphism, is visible within the plant itself, depending on the position of the seed on the mother plant, between two individuals within the same population, as well as between individuals of different populations. On the Croatian mainland, the morphological variability of seeds between ten different populations of Badljevina, Nova Bukovica, Bošnjaci, Šljivoševci, Ivankovo, Čazma, Johovec, Dubrovčak Lijevi, Lijeva Martinska Ves, Nevinac was observed and the masses of 1000 horns were calculated and the dimension of individual seeds was determined. 1000 horns ranged from 2.39 g to 5.56 g. The length of the horn ranged from 3.65 mm to 4.16 mm, while the width of the horn ranged from 1.87 mm to 2.15 mm. Interpopulation variability was observed between populations. The coefficient of length variability ranged from 8.8 % to 13.4 %, while the coefficient of width variability ranged from 10.3 % to 14.3 %. Weak variability was found between populations possibly signifying a difference in the degree of dormancy and germination. These morphological measurements of common ragweed seeds in Croatia provide a basis for further studies on morphological and functional variability as a basis for a better knowledge of the biology of this invasive species.

Key words: common ragweed, Croatia, seed dimensions, seed weight, Ambrosia artemisiifolia.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_4_listopad_2021_Sostarcic_Visic_Scepanovic.pdf

Citiranje/Citation

Šoštarčić, V., Višić, D., Šćepanović, M. (2021). Inter-populacijska varijabilnost sjemena ambrozije - mehanizam uspješne prilagodbe na različite okolišne uvjete. Glasilo Future, 4(4), 65–78.
/
Šoštarčić, V., Višić, D., Šćepanović, M. (2021). Inter-population variability of common ragweed seeds - a mechanism of successful adaptation to different environmental conditions. Glasilo Future, 4(4), 65–78.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future