Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Dubravka Dujmović Purgar, Mila Domljanović, Eleonora Paurić, Lara Stura


Glasilo Future Volumen 4 broj 5-6 prosinac 2021. / Gazette Future Volume 4 number 5-6 December 2021


Objavljeno 31. prosinca 2021. godine. / Published on December 31, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.5-6.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_5-6_prosinac_2021.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Ukrasna vrijednost invazivnih biljnih vrsta Hrvatske


Decorative value of invasive plant species in Croatia

Str./Pp. 10–22

Autori(ce)/Authors

Dubravka Dujmović Purgar, Mila Domljanović, Eleonora Paurić, Lara Stura

Sažetak

Istraživanje invazivnih biljnih vrsta provedeno je na području tri regije Republike Hrvatske (SZ Hrvatska, Slavonija i Dalmacija) gdje je zabilježeno ukupno 36 invazivnih biljnih svojti s ukrasnom vrijednosti. Od ukupno 36 svojti s ukrasnom vrijednosti, njih 29 su na područje Hrvatske namjerno unesene s ciljem uzgoja. Nakon određenog vremena, kultivirane biljke pobjegle su iz uzgoja i spontano počele rasti na različitim staništima te danas takve biljke označavamo terminom „Planta hortifuga“. Zabilježeno je ukupno 20 biljnih porodica, a najzastupljenija porodica s 10 svojti je porodica Asteraceae. Na području sve tri regije zabilježeno je 12 zajedničkih svojti. Isključivo na prostorima Dalmacije zabilježeno je devet svojti. U Slavoniji nije zabilježena niti jedna svojta koja se može ubrojiti u kategoriju invazivnih alohtonih vrsta, a da nije već prisutna u ostale dvije regije, ali su na području sjeverozapadne Hrvatske dokumentirane četiri biljne svojte koje nisu zabilježene niti u jednom drugom dijelu Hrvatske. Sjeverozapadnom Hrvatskom te Slavonijom proširile su se biljne vrste koje najčešće izvorno potječu s područja Sjeverne Amerike, dok u Dalmaciji nailazimo na ukrasne invazivne vrste koje najčešće potječu iz Južne Amerike i Meksika. Najviše biljnih vrsta cvate tijekom proljeća i ljeta, a najzastupljeniji životni oblik su terofiti sa 16 biljnih svojti, dok su najmanje zastupljeni hemifiti i nanofanerofiti s dvije biljne svojte. Zaključujemo da se zbog bogatstva i raznolikosti ekoloških uvjeta veliki broj alohtonih vrsta uspio „udomaćiti“ u Hrvatskoj. Alohtona flora nije uvijek štetna, ali invazivna flora predstavlja opasnost stoga je potrebno provoditi određene mjere kako bi se sačuvala staništa, vrste pa i sama bioraznolikost.

Ključne riječi: ukrasna vrijednost, invazivne biljne vrste, alohtone biljne vrste, Hrvatska.

Abstract

The research of invasive plant species was conducted in three regions of the Republic of Croatia (NW Croatia, Slavonia and Dalmatia) where a total of 36 invasive plant taxa with ornamental value were recorded. Out of a total of 36 taxa with decorative value, 29 of them were deliberately introduced into the territory of Croatia with the aim of cultivation. After some time, the cultivated plants escaped from cultivation and spontaneously began to grow in different habitats, and today we refer to such plants as „Planta hortifuga“. A total of 20 plant families were recorded, and the most common family with 10 taxa is the Asteraceae family. In the area of all three regions, 12 common taxa were recorded. Nine taxa have been recorded exclusively in Dalmatia. In Slavonia, not a single taxon that can be included in the category of invasive allochthonous species has been recorded without being present in the other two regions, but in the area of northwestern Croatia, four plant taxa have been recorded that have not been recorded in any other part of Croatia. Plant species that most often originate from North America have spread to northwestern Croatia and Slavonia, while in Dalmatia we find invasive ornamental species that most often originate from South America and Mexico. Most plant species bloom during spring and summer, and the most common life forms are therophytes with 16 plant taxa, while the least common are hemiphytes and nanophanerophytes with two plant taxa. We conclude that due to the richness and diversity of ecological conditions, a large number of non-native species managed to "domesticate" in Croatia. Non-native flora is not always harmful, but invasive flora is a danger, so it is necessary to implement certain measures to preserve habitats, species and even biodiversity itself.

Key words: ornamental value, invasive plant species, allochtonous plant species, Croatia.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_5-6_prosinac_2021_Dujmovic_Purgar_Domljanovic_Pauric_Stura.pdf

Citiranje/Citation

Dujmović Purgar, D., Domljanović, M., Paurić, E., Stura, L. (2021). Ukrasna vrijednost invazivnih biljnih vrsta Hrvatske. Glasilo Future, 4(5-6), 10–22.
/
Dujmović Purgar, D., Domljanović, M., Paurić, E., Stura, L. (2021). Decorative value of invasive plant species in Croatia. Glasilo Future, 4(5-6), 10–22.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future