Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Alma Leto, Dženan Vukotić, Elma Temim


Glasilo Future Volumen 5 broj 3 rujan 2022. / Gazette Future Volume 5 number 3 September 2022


Objavljeno 30. rujna 2022. godine. / Published on September 30, 2022.

https://doi.org/10.32779/gf.5.3.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_3_rujan_2022.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Translokacija kadmija u sustavu tlo-duhan-dimni kondenzat kod duhana u Bosni i Hercegovini


Cadmium translocation in the soil-tobacco-smoke condensate system in tobacco in Bosnia and Herzegovina

Str./Pp. 01–15

Autori(ce)/Authors

Alma Leto, Dženan Vukotić, Elma Temim

Sažetak

Duhan je biljna kultura koja se ističe brzinom i količinom apsorpcije teških metala iz tla, a naročito kadmija. Konzumiranjem duhana, teški metali se akumuliraju u organizmu ljudi, bez mogućnosti da se iz njega odstrane na bilo koji način, za razliku od nekih drugih biljnih kultura (npr. rajčica) kod kojih se ti metali mogu odstraniti iz organizma putem probavnog trakta. Autohtone hercegovačke sorte duhana (Ravnjak, VH i VH32) dugo su bile tretirane kao jedne od najkvalitetnijih, a za čiji rast i razvoj su potrebni specifični agroekološki uvjeti koji su karakteristični isključivo za Hercegovinu. U ovom istraživanju se prati translokacija Cd u sustavu tlo-duhan-dimni kondenzat kod duhana koji se danas uzgajaju na području BiH. Kako ovakvo ili slično istraživanje nije nikada prije rađeno na hercegovačkim duhanima, to su dobiveni rezultati uspoređivani s rezultatima dobivenim kod sorti Virdžinija i Berlej, koje su također bile predmetom istraživanja, a za koje postoje i literaturni podaci uzeti iz predhodnih svjetskih istraživanja. Uzorci tla i duhana uzeti su s 16 lokacija s područja cijele BiH, tj. sa svih lokaliteta na kojima se danas uzgaja duhan u BiH. Od najkvalitetnijih srednjih insercija, ručno su pravljene cigarete koje su kasnije popušene na pušačkom stroju. Na sadržaj Cd ispitivani su uzorci tla, duhana i dimnog kondenzata, a iz statističke analize dobivenih rezultata, može se zaključiti da postoji značajno kretanje kadmija iz tla preko biljke u dimni kondenzat.

Ključne riječi: duhan, sorta, kadmij, tlo, translokacija, dimni kondenzat.

Abstract

Tobacco is a plant that stands out for the speed and amount of absorption of heavy metals from the soil, especially cadmium. By consuming tobacco, heavy metals accumulate in the human body without being able to be removed in any way, unlike some other crops (eg tomatoes) in which these metals can be removed from the body through the digestive tract. Indigenous Herzegovinian tobacco varieties (Ravnjak, VH and VH32) have long been treated as one of the highest quality, and whose growth and development requires specific agroecological conditions that are characteristic only of Herzegovina. This study monitors the translocation of Cd in the soil-tobacco-smoke condensate system in tobacco grown today in BiH. As this or similar research has never been done on Herzegovinian tobacco before, the results are comparable with the results obtained with the Virginia and Burley varieties, which were also the subject of research, and for which there are literature data taken from previous world research. Soil and tobacco samples were taken from 16 locations from all over BiH, ie. from all localities where tobacco is grown in BiH today. From the highest quality medium inserts, hand-made cigarettes were made and later smoked on a smoking machine. Soil, tobacco and smoke condensate samples were examined for Cd content, and from the statistical analysis of the obtained results, it can be concluded that there is a significant movement of cadmium from the soil through the plant in the smoke condensate.

Key words: tobacco, variety, cadmium, soil, translocation, smoke condensate.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_3_rujan_2022_Leto_Vukotic_Temim.pdf

Citiranje/Citation

Leto, A., Vukotić, Dž., Temim, E. (2022). Translokacija kadmija u sustavu tlo-duhan-dimni kondenzat kod duhana u Bosni i Hercegovini. Glasilo Future, 5(3), 01–15.
/
Leto, A., Vukotić, Dž., Temim, E. (2022). Cadmium translocation in the soil-tobacco-smoke condensate system in tobacco in Bosnia and Herzegovina. Glasilo Future, 5(3), 01–15.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future