Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Sanja Gašparović, Tihomir Jukić


Glasilo Future Volumen 5 broj 4 prosinac 2022. / Gazette Future Volume 5 number 4 December 2022


Objavljeno 31. prosinca 2022. godine. / Published on December 31, 2022.

https://doi.org/10.32779/gf.5.4.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Uloga zelene infrastrukture u urbanoj obnovi Gornjega grada i Kaptola


The Role of Green Infrastructure in the Urban Renewal of Zagreb’s Upper Town and Kaptol

Str./Pp. 21–36

Autori(ce)/Authors

Sanja Gašparović, Tihomir Jukić

Sažetak

Zelene i druge otvorene površine Gornjega grada i Kaptola istražuju se, s urbanističkog motrišta, kao dijelovi jedinstvene povijesne jezgre grada Zagreba. Cilj je utvrditi postojeće stanje i tipove površina, mogućnosti njihova unaprjeđenja te smjernice za formiranje sustava zelene infrastrukture (ZI) - značajnog segmenta strategije cjelovite urbane obnove. Istraživanje je usmjereno na društvene dobrobiti ZI-ja koje pridonose unaprjeđenju kvalitete života: (multi)funkcionalnost, povezanost/dostupnost, oblikovanje i održivost. Temelji se na analizama prostornih podataka iz planske dokumentacije, kartografskih podloga te terenskog i anketnog istraživanja (strukturiranog intervjua), a provedeno je u četiri koraka: 1. Mapiranje i tipološki razvrstaj površina, 2. Urbanističke analize, 3. Višekriterijsko vrednovanje elemenata ZI-ja te 4. Definiranje smjernica za unaprjeđenje sustava ZI-ja. Zaključuje se da budući razvoj povijesnog središta, unatoč zaštiti, ne leži u konzervaciji postojećeg stanja, već u nužnoj prilagodbi suvremenim potrebama grada i njegovih stanovnika uz pretpostavku očuvanja i unaprjeđenja, a ne zanemarivanja. Za budući razvoj i očuvanje nužno je uspostaviti kontinuitet praćenja stanja u prostoru i detaljnog planiranja, razvijati nove modele upravljanja te prilagoditi zakonski okvir. Rezultati pokazuju da je unaprjeđenje postojećih elemenata ZI-ja potrebno temeljiti na proširenju oblika korištenja, boljoj povezanosti i pristupačnosti, višoj razini održavanja i oblikovanja, uspostavljanju kvalitetnijeg (tješnjeg) odnosa s izgrađenom strukturom i sadržajima te na oblikovnoj i funkcionalnoj prilagodbi. Sustav ZI-ja ne treba temeljiti na kvantitativnim, već na kvalitativnim obilježjima urbanog prostora – koji se integralno sagledava kroz njegove izgrađene i otvorene prostore.

Ključne riječi: tipovi zelenih površina, elementi zelene infrastrukture, funkcionalna preobrazba, Zagreb.

Abstract

From an urbanistic perspective the green and other open area of Upper Town and Kaptol are explored as parts of the unique historical core of the city of Zagreb. The goal is to determine the existing condition and types of areas, the possibilities of their improvement, and guidelines for the formation of a green infrastructure system (GI) - an important segment of the comprehensive urban renewal strategy. The research is focused on the social benefits of GI that contribute to the improvement of the quality of life: (multi)functionality, connectivity/accessibility, design and sustainability. It is based on the analysis of spatial data from planning documents, cartographic bases and field and survey research (structured interviews), carried out in four steps: 1. Mapping and typological classification of areas, 2. Urban analysis, 3. Multi-criteria evaluation of GI elements and 4. Defining guidelines for the improvement of the GI system. It is concluded that despite the protection of the historical core, its future should not lie in conservation, but in adaptation to the modern needs of the city and its inhabitants, with the assumption of preservation and ensurance of improvement and sustainability. For future development and preservation, it is crucial to establish the continuity of spatial condition monitoring and detailed planning, in order to develop new management models, as well as to adjust the legal framework. The results show that the improvement of the existing GI elements should be based on: expanding the forms of use, establishing better connectivity and accessibility, a higher level of maintenance and design, a better (closer) relationship with the built structure and its functions, and realization of design and functional adaptation. The GI system should not be based on quantitative but on qualitative characteristics of urban space - viewed integrally through its built and open spaces.

Key words: green and open area types, elements of green infrastructure, functional transformation, Zagreb.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022_Gasparovic_Jukic.pdf

Citiranje/Citation

Gašparović, S., Jukić, T. (2022). Uloga zelene infrastrukture u urbanoj obnovi Gornjega grada i Kaptola. Glasilo Future, 5(4), 21–36.
/
Gašparović, S., Jukić, T. (2022). The Role of Green Infrastructure in the Urban Renewal of Zagreb’s Upper Town and Kaptol. Glasilo Future, 5(4), 21–36.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future