Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Petra Pereković, Monika Kamenečki, Ines Hrdalo, Dora Tomić Reljić


Glasilo Future Volumen 5 broj 4 prosinac 2022. / Gazette Future Volume 5 number 4 December 2022


Objavljeno 31. prosinca 2022. godine. / Published on December 31, 2022.

https://doi.org/10.32779/gf.5.4.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Pristup određivanju jedinstvene tipologije gradskih krajobraza


Approach to the setting of a unique typology of urban landscapes

Str./Pp. 37–56

Autori(ce)/Authors

Petra Pereković, Monika Kamenečki, Ines Hrdalo, Dora Tomić Reljić

Sažetak

U ovome radu definiraju se osnovni tipovi gradskih krajobraza te se predlaže njihova tipologija koja uključuje raščlambu krajobraznih tipova unutar različitih mjerila sagledavanja. Predložena tipologija primjerena je za korištenje u okviru prostorno planske dokumentacije koja se odnosi na urbana područja (prvenstveno Generalni urbanistički plan i Urbanistički plan uređenja) te druge stručne i istraživačke studije i projekte koji sagledavaju gradske krajobraze kao jedinstven i povezan kompleks površina. Posebice se smatra prikladnom za potrebe izrade dokumenta Zelene infrastrukture - ZI (eng. green infrastructure - GI) na lokalnoj razini – Studija zelene infrastrukture, Plan zelene infrastrukture. Metodologija rada je uključila pregled, analizu i sistematizaciju do sada korištenih tipologija gradskih krajobraza te strukturiranje kumulativne baze tipova gradskih krajobraza i njihovih definicija. Predložena tipologija bazira se na funkcijama gradskih krajobraza. Dodatno, u radu su determinirani i definirani tipovi gradskih krajobraza koji mogu pridonijeti poboljšanju ekoloških dobrobiti urbanih područja.

Ključne riječi: gradski krajobrazi, otvorene površine grada, tipologija.

Abstract

In this paper, the basic types of urban landscapes are defined and their typology is proposed, which includes analysis of landscape types within different scales of observation. The proposed typology is suitable for use in spatial planning documentation related to urban areas (primarily the General urbanistic plan and Urban development plan) and other expert and research studies and projects that consider urban landscapes as a unique and connected complex of land use. It is especially considered suitable for creating Green Infrastructure (GI) documents at the local level - Green Infrastructure Study, Green Infrastructure Plan. The methodology of the research included the review, analysis and systematization of urban landscape typologies used so far and the structuring of a cumulative database of urban landscape types and their definitions. The suggested typology is based on the functions of urban landscapes. In addition, the paper determined and defined the types of urban landscapes that can contribute to the improvement of the ecological benefits of urban areas.

Key words: urban landscapes, urban open space, typology.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022_Perekovic_Kamenecki_Hrdalo_Tomic_Reljic.pdf

Citiranje/Citation

Pereković, P., Kamenečki, M., Hrdalo, I., Tomić Reljić, D. (2022). Pristup određivanju jedinstvene tipologije gradskih krajobraza. Glasilo Future, 5(4), 37–56.
/
Pereković, P., Kamenečki, M., Hrdalo, I., Tomić Reljić, D. (2022). Approach to the setting of a unique typology of urban landscapes. Glasilo Future, 5(4), 37–56.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future