Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Alka Turalija


Glasilo Future Volumen 5 broj 4 prosinac 2022. / Gazette Future Volume 5 number 4 December 2022


Objavljeno 31. prosinca 2022. godine. / Published on December 31, 2022.

https://doi.org/10.32779/gf.5.4.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Biljne vrste antropogenih travnjaka i hodnih površina u gradu Osijeku


Plant species of lawns and walking surfaces in the city of Osijek

Str./Pp. 01–20

Autori(ce)/Authors

Alka Turalija

Sažetak

Naglom urbanizacijom, izgradnjom i razvojem poljoprivrede, stanište mnogih biljnih vrsta je smanjeno. Unutar antropogeniziranih travnjaka za koje mnogi žele da izgledaju zeleno i homogeno, obično nalazimo različite travne ili travno-djetelinske smjese koje, ako nisu pravilno održavane, ubrzo prerastaju u partere bogate biljnim vrstama koje u određenim oblicima pojavnosti mogu sačuvati bioraznolikost, no isto tako mogu postati i plodan medij za razvoj invazivnih biljnih vrsta. Unutar ovog rada inventarizirano je ukupno 68 biljnih vrsta koje pripadaju u 22 porodice. Među njima je 5 invazivnih: Amaranthus retroflexus, Erigeron annuus, Conyza canadensis, Veronica persica i Phytolacca americana. Također, zbog dužeg razdoblja suše neke vrste zauzimaju prostor primarno dominantnim vrstama trava, te su travnjaci i parteri zelenih površina puni korovnih vrsta, što u očuvanju bioraznolikosti može biti korisno, ali i vrlo opasno, ako se neke od njih prošire i počinju predstavljati ugrozu.

Ključne riječi: antropogeni travnjak, korovi, ruderalne biljke, Osijek.

Abstract

Due to sudden urbanization, construction, and development of agriculture, the habitat of many plant species has been reduced. Within anthropogenic lawns, which many people want to look green and homogeneous, we usually find different grass or grass-clover mixtures that, if not properly maintained, soon grow into parterres rich in plant species that in certain forms of appearance can preserve biodiversity, but can also become and a fertile medium for the development of invasive plant species. Within this work, a total of 68 plant species belonging to 22 families were inventoried. Among them, 5 are invasive: Amaranthus retroflexus, Erigeron annuus, Conyza canadensis, Veronica persica i Phytolacca americana. Also, due to a longer period of drought, some species occupy the space of primarily dominant types of grasses, and lawns and parterres are green areas full of weed species, which can be useful in preserving biodiversity, but also very dangerous if some of them spread and start to pose a threat.

Key words: lawn, weeds, ruderals, Osijek.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022_Turalija.pdf

Citiranje/Citation

Turalija, A. (2022). Biljne vrste antropogenih travnjaka i hodnih površina u gradu Osijeku. Glasilo Future, 5(4), 01–20.
/
Turalija, A. (2022). Plant species of lawns and walking surfaces in the city of Osijek. Glasilo Future, 5(4), 01–20.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future