Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Ivana Vitasović Kosić, Lara Ćuk, Mara Marić


Glasilo Future Volumen 5 broj 4 prosinac 2022. / Gazette Future Volume 5 number 4 December 2022


Objavljeno 31. prosinca 2022. godine. / Published on December 31, 2022.

https://doi.org/10.32779/gf.5.4.6

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Perivoj dvorca Erdödy u gradu Jastrebarsko s osvrtom na dendrofloru perivoja


Erdödy castle Park in the town of Jastrebarsko with the a review on the dendroflora of the Park

Str./Pp. 110–130

Autori(ce)/Authors

Ivana Vitasović Kosić, Lara Ćuk, Mara Marić

Sažetak

Perivoj dvorca Erdödy važan je spomenik parkovne arhitekture, zaštićen u okviru dvostrukog režima zaštite i to po Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Zatečena krajobrazna osnova perivoja rezultat je intervencija s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Perivoj je tijekom desetljeća promijenio i vlasničku strukturu i namjenu, a time i režime održavanja. Grad Jastrebarsko kao sadašnji vlasnik, potaknuo je izradu dokumentacije te obnovu perivoja kroz nekoliko projekata EU koji su u realizaciji već duži niz godina. Temeljem dostupne literature i terenskom inventarizacijom, analizirana je dendroflora perivoja, utvrđeni su omjeri autohtonih i alohtonih svojti, njihov oblik rasta te vitalitet kao i raspored biljnih porodica. Ukupno je utvrđeno 68 svojti i 946 jedinki različitih klasa vitaliteta. Danas perivoj Erdödy obiluje autohtonim svojtama (34 svojte, 50 %) od kojih su najzastupljenije: Carpinus betulus, Acer campestre, Pinus sylvestris, Tilia cordata te Quercus robur. Od alohtonih svojti (24 svojte, 35 %) svojom brojnosti se ističu stabla invazivne vrste Robinia pseudoacacia, ukrasne Catalpa bignonioides i Styphnolobium japonicum. Zabilježene su ukupno tri invazivne vrste; izrazito opasna i agresivna Ailanthus altissima (pajasen), Acer negundo (javor negundovac) i R. pseudoacacia (bagrem) koje se nikako ne bi smjele saditi u nekontroliranim uvjetima. Prema tome, perivoj danas u većoj mjeri nema zastupljene egzote kao što je to navedeno da je bilo krajem 19. stoljeća. Budući da nisu pronađeni izvorni popisi introduciranih alohtonih svojti koje su vremenom iščezle iz perivoja, prilikom budućih zamjena stablašica potrebno je poštivati zatečeni omjer autohtonih i alohtonih svojti odnosno listopadnih i vazdazelenih vrsta. Na vodenim i močvarnim staništima u perivoju treba nastojati očuvati prirodnu vegetaciju u što izvornijem obliku.

Ključne riječi: dendroflora, inventarizacija, perivoj, Erdödy, Jastrebarsko.

Abstract

Erdödy Castle Park is an important monument of landscape architecture, protected under a dual protection regime under the Nature Protection Act and the Cultural Property Protection and Preservation Act. The found landscape base of the park is the result of interventions from the end of the 19th and the beginning of the 20th century. During the past decades, Park changed its ownership structure and purpose, and thus its maintenance regimes. The city of Jastrebarsko, as the current owner, encouraged the creation of documentation and the restoration of the park through several EU projects that have been in progress for several years. On the basis of the available literature and field inventory, the dendroflora of the park was analyzed, the proportions of autochthonous and allochthonous taxa, their growth form and vitality, as well as the distribution of plant families were determined. A total of 68 taxa and 946 individuals of different vitality were identified. Today, the Erdödy forest abounds with autochthonous taxa (34 taxa, 50 %), of which the most abundant trees are: Carpinus betulus, Acer campestre, Pinus sylvestris, Tilia cordata, and Quercus robur. Of the allochtonous taxa (24 taxa, 35 %), the trees of the invasive species Robinia pseudoacacia, ornamental Catalpa bignonioides and Styphnolobium japonicum stand out for their abundance. A total of three invasive species were recorded; the extremely dangerous and aggressive Ailanthus altissima, Acer negundo and R. pseudoacacia, which should never be planted in uncontrolled conditions. Therefore, in the Park there are not present as many exotic taxa as it was stated to have been the case at the end of the 19th century. When replacing trees in the future, it is necessary to respect the found ratio of autochthonous and allochthonous taxa, i.e. deciduous and evergreen taxa, because the original lists of introduced allochthonous plants that have disappeared over time have not been found. On the water and wetland habitats in the meadow, efforts should be made to preserve the natural vegetation in as original a form as possible.

Key words: dendroflora, inventory, Park, Erdödy, Jastrebarsko.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022_Vitasovic_Kosic_Cuk_Maric.pdf

Citiranje/Citation

Vitasović Kosić, I., Ćuk, L., Marić, M. (2022). Perivoj dvorca Erdödy u gradu Jastrebarsko s osvrtom na dendrofloru perivoja. Glasilo Future, 5(4), 110–130.
/
Vitasović Kosić, I., Ćuk, L., Marić, M. (2022). Erdödy castle Park in the town of Jastrebarsko with the a review on the dendroflora of the Park. Glasilo Future, 5(4), 110–130.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future