Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Dubravka Dujmović Purgar, Martina Skendrović Babojelić, Maja Jurić, Mihael Kušen, Vesna Židovec


Glasilo Future Volumen 6 broj 1 svibanj 2023. / Gazette Future Volume 6 number 1 May 2023


Objavljeno 10. svibnja 2023. godine. / Published on May 10, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.1.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Inventarizacija samonikle flore na području grada Zaprešića


Inventory of wild flora in the town of Zaprešić

Str./Pp. 01–27

Autori(ce)/Authors

Dubravka Dujmović Purgar, Martina Skendrović Babojelić, Maja Jurić, Mihael Kušen, Vesna Židovec

Sažetak

Samoniklo bilje je bilje koje je sastavni dio prirode i raste bez ikakvog ljudskog utjecaja. Ono prati čovjeka kroz povijest jer u sebi sadrži ljekovite tvari koje pomažu pri liječenju raznih bolesti, koristi se kao hrana ili dopuna obrocima, ali i kao začin. Kao što je izvor hrane za ljude tako je i izvor hrane za mnoge životinje i kukce (pčele). Ljudi ga koriste i u ukrasne svrhe da njime uljepšaju životni prostor. Pri njegovoj uporabi treba pripaziti i na otrovnost s obzirom da su neke vrste vrlo otrovne te mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući i smrt. U posljednje vrijeme sve više se istražuje i koristi samoniklo bilje. Na sedam različitih lokacija u gradu Zaprešiću tijekom 2021. godine provedena je inventarizacija samoniklih biljnih vrsta. Pri tome je utvrđena 171 biljna vrsta iz 57 porodica. Najzastupljenije su bile biljke iz porodica Fabaceae, Brassicaceae, Poaceae i Rosaceae. Prema trajanju života dominiraju zeljaste trajnice, a u životnim oblicima dominiraju hemikriptofiti. Najviše biljnih vrsta je euroazijskog porijekla te prevladavaju vrste široke rasprostranjenosti i europskog flornog elementa. Inventarizacijom je utvrđena prisutnost devet invazivnih biljnih vrsta, te dvije strogo zaštićene biljne vrste. S obzirom na uporabnu vrijednost najzastupljenije su medonosne biljne vrste (94 vrste). Slijede ljekovite biljne vrste (86 vrsta), zatim jestive (77 vrsta), ukrasne (53 vrste) i otrovne biljne vrste (43 vrste), a najmanje ima začinskih biljnih vrsta (12). Važno je istaknuti da je na relativno malom području zastupljen velik broj vrsta različite uporabne vrijednosti.

Ključne riječi: Hrvatska, samoniklo bilje, uporabna vrijednost, invazivne vrste, rijetke vrste, urbana flora.

Abstract

Wild plants are plants that are an integral part of nature and grow without any human influence. They accompany man throughout history because they contain medicinal substances that help in the treatment of various diseases, they are used as food or as a supplement to meals, but also as a spice. Just as they are a source of food for humans, they are also a source of food for many animals and insects (bees). People also use wild plants for decorative purposes to beautify their living space. With all kinds of applications extreme caution is needed because of the toxic composition of some wild plants. Recently, more and more wild plants are being researched and used. The inventory of wild plant species was conducted in 2021 at seven different locations in the city of Zaprešić. In total, 171 plant species from 57 families were identified. The most represented families were Fabaceae, Brassicaceae, Poaceae and Rosaceae. In terms of lifespan, herbaceous perennials dominate, and hemicryptophytes dominate in life forms. Most of the plant species are of Eurasian origin, and species of wide distribution and European floral element predominate. The inventory determined the presence of nine invasive plant species and two strictly protected plant species. With regard to the use value, wild honey-bearing plants (94 species) are the most represented. They are followed by medicinal (86 species), edible (77 species), ornamental (53 species), and poisonous plants (43 species), while there are the least number of spicy plants (12 species). It is important to point out that a large number of species of different use value are represented in a relatively small area.

Key words: Croatia, wild plants, use value, invasive species, rare plants, urban flora.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023_Dujmovic_Purgar_Skendrovic_Babojelic_Juric_Kusen_Zidovec.pdf

Citiranje/Citation

Dujmović Purgar, D., Skendrović Babojelić, M., Jurić, M., Kušen, M., Židovec, V. (2023). Inventarizacija samonikle flore na području grada Zaprešića. Glasilo Future, 6(1), 01–27.
/
Dujmović Purgar, D., Skendrović Babojelić, M., Jurić, M., Kušen, M., Židovec, V. (2023). Inventory of wild flora in the town of Zaprešić. Glasilo Future, 6(1), 01–27.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future