Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Nikolina Sabo, Tihana Miloloža, Ljiljana Krstin, Zorana Katanić, Tanja Žuna Pfeiffer, Matej Šag


Glasilo Future Volumen 6 broj 1 svibanj 2023. / Gazette Future Volume 6 number 1 May 2023


Objavljeno 10. svibnja 2023. godine. / Published on May 10, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.1.5

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Novi podaci o rasprostranjenosti i staništima ljekovitih svojti papratnjača na području Slavonije


New data on distribution and habitats of medicinal fern taxa in Slavonia

Str./Pp. 76–89

Autori(ce)/Authors

Nikolina Sabo, Tihana Miloloža, Ljiljana Krstin, Zorana Katanić, Tanja Žuna Pfeiffer, Matej Šag

Sažetak

Istraživanje ljekovitih svojti papratnjača provedeno je na tri lokaliteta na području Slavonije (istočna Hrvatska). Odabrani lokaliteti (Arboretum Lisičine, Park šuma Jankovac i grad Osijek) razvrstani su u dvije kategorije s obzirom na stupanj urbanizacije: 1) prirodna staništa/ruralna sredina i 2) urbana sredina. Zabilježeno je ukupno 12 svojti ljekovitih papratnjača unutar sedam porodica, od kojih su najzastupljenije svojte iz porodica Equisetaceae i Aspleniaceae. Samo jedna svojta bila je prisutna na svim lokalitetima. Ustanovljena je veća raznolikost svojti na prirodnim staništima. Zbog izraženih ljekovitih i nutritivnih svojstava kao i važnosti papratnjača u fitoremedijaciji, potrebno je provoditi daljnja istraživanja njihove raznolikosti u urbanim sredinama te educirati širu javnost o važnosti i mogućnostima primjene i uzgoja ove skupine biljaka u urbanim sredinama.

Ključne riječi: Equisetaceae, Aspleniaceae, urbana staništa, prirodna staništa, istočna Hrvatska.

Abstract

Research on medicinal fern taxa was conducted at three localities in the area of Slavonia (eastern Croatia). The selected localities (Lisičine Arboretum, Jankovac Forest Park and the city of Osijek) are classified into two categories with regard to the degree of urbanization: 1) natural habitats/rural environment and 2) urban environment. A total of 12 taxa of medicinal ferns within seven families were recorded, of which the most represented taxa are from the families Equisetaceae and Aspleniaceae. Only one taxon was present in all localities. A greater diversity of taxa was found in natural habitats. Due to the pronounced medicinal and nutritional properties as well as the importance of ferns in phytoremediation, it is necessary to conduct further research into their diversity in urban environments and to educate the general public about the importance and possibilities of using and growing this group of plants in urban environments.

Key words: Equisetaceae, Aspleniaceae, urban habitats, natural habitats, eastern Croatia.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023_Sabo_Miloloza_Krstin_Katanic_Zuna_Pfeiffer_Sag.pdf

Citiranje/Citation

Sabo, N., Miloloža, T., Krstin, Lj., Katanić, Z., Žuna Pfeiffer, T., Šag, M. (2023). Novi podaci o rasprostranjenosti i staništima ljekovitih svojti papratnjača na području Slavonije. Glasilo Future, 6(1), 76–89.
/
Sabo, N., Miloloža, T., Krstin, Lj., Katanić, Z., Žuna Pfeiffer, T., Šag, M. (2023). New data on distribution and habitats of medicinal fern taxa in Slavonia. Glasilo Future, 6(1), 76–89.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future