Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Vesna Židovec, Mihael Kušen, Matija Barić, Petra Pereković, Miroslav Poje


Glasilo Future Volumen 6 broj 1 svibanj 2023. / Gazette Future Volume 6 number 1 May 2023


Objavljeno 10. svibnja 2023. godine. / Published on May 10, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.1.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Dendroflora grada Zagreba u 19. stoljeću – na primjeru parkova zagrebačke Zelene potkove, parkova Ribnjak, Maksimir i Tuškanac


Dendroflora of the city of Zagreb in the 19th century – on the example of Zagreb's Green Horseshoe, Ribnjak, Maksimir and Tuškanac parks

Str./Pp. 43–58

Autori(ce)/Authors

Vesna Židovec, Mihael Kušen, Matija Barić, Petra Pereković, Miroslav Poje

Sažetak

Premda grad Zagreb ima dugu tradiciju uređenja vrtova i gradskih zelenih površina, podaci o vrstama koje se pritom koriste su uglavnom novijeg datuma i odnose se prvenstveno na 20. i 21. stoljeće. S druge strane, navodi o vrstama koje su se koristile u uređenju javnih i privatnih zelenih površina u 19. stoljeću su rijetki tj. spominju se tek sporadično i marginalno u sklopu literature koja obrađuje širu povijest Zagreba ili povijest zagrebačke krajobrazne arhitekture. Cilj rada bio je utvrditi koje su drvenaste vrste korištene u uređenju javnih površina zelenila grada Zagreba u 19. stoljeću. Analiza je provedena uz upotrebu dostupnih literaturnih podataka. Na temelju sekundarnih izvora podataka, sastavljena je baza ukrasnih drvenastih vrsta koje su se sadile na javnim površinama zelenila grada Zagreba u 19. stoljeću. Sakupljeni su podaci o korištenim vrstama, godini (ili drugoj vremenskoj odrednici) spominjanja, namjeni te specifičnoj lokaciji. Istraživanjem je utvrđeno da su u 19. stoljeću uglavnom u primjeni listopadne stablašice kao alejna stabla, grupacije stabala ili soliteri. Najčešće sađene vrste bile su iz rodova: Platanus, Acer, Populus, Liriodendron, Betula, Tilia i Morus, a od drvenastih penjačica zabilježene su bršljan (Hedera helix) i vinova loza (Vitis vinifera). Naveliko su se koristile ruže (Rosa spp.).

Ključne riječi: drvenaste vrste, javne površine zelenila, Zagreb.

Abstract

Although the city of Zagreb has a long tradition of designing gardens and city green areas, the data on the species used are mostly recent and refer primarily to the 20th and 21st centuries. On the other hand, references to the species used in the design of public and private green areas in the 19th century are rare, i.e. they are mentioned only sporadically and marginally within the literature that deals with the wider history of Zagreb or the history of Zagreb's landscape architecture. The aim of this work was to determine the woody species used in the landscaping of public green areas of the city of Zagreb in the 19th century. The analysis was carried out with the use of available literature data. Based on the secondary literature sources used, a database of ornamental woody species that were used on public green areas of the city of Zagreb in the 19th century was compiled. Data were collected on the species used, year (or other time frame) of mention, purpose and specific location. Research has established that in the 19th century deciduous tree species were mostly used as alley trees or solitaires. The most frequently planted species were from the genera: Platanus, Acer, Populus, Liriodendron, Betula, Tilia and Morus, and, from the woody climbers, ivy (Hedera helix) and vines (Vitis vinifera) were noted. Roses (Rosa spp.) were widely used.

Key words: woody species, urban greenery, Zagreb.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023_Zidovec_Kusen_Baric_Perekovic_Poje.pdf

Citiranje/Citation

Židovec, V., Kušen, M., Barić, M., Pereković, P., Poje, M. (2023). Dendroflora grada Zagreba u 19. stoljeću – na primjeru parkova zagrebačke Zelene potkove, parkova Ribnjak, Maksimir i Tuškanac. Glasilo Future, 6(1), 43–58.
/
Židovec, V., Kušen, M., Barić, M., Pereković, P., Poje, M. (2023). Dendroflora of the city of Zagreb in the 19th century – on the example of Zagreb's Green Horseshoe, Ribnjak, Maksimir and Tuškanac parks. Glasilo Future, 6(1), 43–58.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future