Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Miroslav Poje, Tajana Pavlinić, Dubravka Dujmović Purgar, Mihael Kušen, Tatjana Prebeg, Vesna Židovec


Glasilo Future Volumen 6 broj 2-3 lipanj 2023. / Gazette Future Volume 6 number 2-3 June 2023


Objavljeno 30. lipnja 2023. godine. / Published on June 30, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.2-3.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_2-3_lipanj_2023.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Otrovne biljne vrste u dječjim vrtićima u četvrti Trešnjevka - sjever u Zagrebu


Poisonous plant species in kindergartens of Trešnjevka - north district in Zagreb

Str./Pp. 18–31

Autori(ce)/Authors

Miroslav Poje, Tajana Pavlinić, Dubravka Dujmović Purgar, Mihael Kušen, Tatjana Prebeg, Vesna Židovec

Sažetak

Pri oblikovanju otvorenih prostora za djecu potrebno je obratiti pažnju na odabir biljnih vrsta koje za njih ne smiju biti opasne. Cilj ovog istraživanja bio je inventarizirati dendrološku floru na igralištima dječjih vrtića na području gradske četvrti Trešnjevka - sjever te utvrditi zastupljenost otrovnih biljnih vrsta. Istraživanje je provedeno u 13 dječjih vrtića s igralištima. Otrovne drvenaste vrste bile su prisutne na svim analiziranim lokacijama te su obuhvaćale 40% drvenastih vrsta. Ukupno je utvrđeno 29 otrovnih drvenastih vrsta među kojima kao osobito opasne valja izdvojiti lovorvišnju (Prunus laurocerasus L.), koja je zabilježena u ukupno sedam vrtića, i tisu (Taxus baccata L.), koja je zabilježena u jednom vrtiću. Rezultati su pokazali da je na prostorima dječjih vrtića prisutan velik broj otrovnih vrsta što sugerira da se pri krajobraznom uređenju prostora dječjih vrtića nedovoljno uzima u obzir potencijalna opasnost koju neke ukrasne biljne vrste mogu predstavljati po zdravlje i sigurnost djece.

Ključne riječi: dječji vrtić, igralište, otrovne biljne vrste, sigurnost djece.

Abstract

When designing open spaces for children, it is necessary to pay attention to the selection of plant species that should not be dangerous for them. The aim of this research was to inventory the dendrological flora on the playgrounds of children's kindergartens in the Trešnjevka - north district and to determine the presence of poisonous plant species. The research was conducted in 13 kindergartens with playgrounds. Poisonous woody species were present in all analyzed locations and comprised 40% of woody species. A total of 29 poisonous woody species were identified, among which cherry laurel (Prunus laurocerasus L.), which was recorded in a total of seven kindergartens, and yew (Taxus baccata L.), which was recorded in one kindergarten, are particularly dangerous. The results showed that a large number of poisonous species are present in the area of kindergartens, which suggests that the potential danger which some ornamental plant species can pose to children's health and safety is insufficiently considered when designing such spaces.

Key words: child safety, kindergarten, playground, poisonous plant species.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_2-3_lipanj_2023_Poje_Pavlinic_Dujmovic_Purgar_Kusen_Prebeg_Zidovec.pdf

Citiranje/Citation

Poje, M., Pavlinić, T., Dujmović Purgar, D., Kušen, M., Prebeg, T., Židovec, V. (2023). Otrovne biljne vrste u dječjim vrtićima u četvrti Trešnjevka - sjever u Zagrebu. Glasilo Future, 6(2-3), 18–31.
/
Poje, M., Pavlinić, T., Dujmović Purgar, D., Kušen, M., Prebeg, T., Židovec, V. (2023). Poisonous plant species in kindergartens of Trešnjevka - north district in Zagreb. Glasilo Future, 6(2-3), 18–31.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future