Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Dino Slavica, Tanja Radić Lakoš


Glasilo Future Volumen 6 broj 4 prosinac 2023. / Gazette Future Volume 6 number 4 Dec 2023


Objavljeno 31. prosinca 2023. godine. / Published on Dec 31, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.4.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023.pdf

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Naslov/Title

Javne gradske zelene i ostale javne površine u funkciji vansezonskog turizma na primjeru Adventure 2021. godine u Šibeniku


Public urban green and other public areas in the function of off-season tourism on the example of adventure days in 2021 in Šibenik

Str./Pp. 41–53

Autori(ce)/Authors

Boris Dorbić, Dino Slavica, Tanja Radić Lakoš

Sažetak

U radu je prikazan osvrt na neke od mogućnosti koje pruža kulturni i zeleni turizam kao i rezultati ispitivanja ponašanja, percepcija i stavova o vizualnom dojmu, boravku i emocijama ispitanika s Adventure 2021. u Šibeniku. Šibenska Adventura, bila je otvorena od 3. prosinca 2021. i trajala do 1. siječnja 2022. i to nakon godine dana pauze, prouzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Povodom navedenog bile su specijalno uređene javne gradske zelene i ostale javne površine, među kojima se ističu Perivoj Roberta Visianija i Trg Poljana. Danas je masovni turizam stvar prošlosti i potrebno se okrenuti alternativnim oblicima turizma. Osim kulturnog turizma u našem slučaju treba razvijati zeleni ili hortikulturni (vrtni) turizam čiji je razvoj započeo krajem dvadesetih godina prošlog stoljeća u Engleskoj. Temeljem istraživanja dobivenih anketnim ispitivanjem studenata Veleučilišta u Šibeniku ispitanici su najbolju ocjenu dodijelili uređenju i oblikovanju Perivoja R. Visianija (4,19). U razdoblju Adventure 2021. ispitanici su najviše posjećivali Perivoj R. Visianija, Trg Poljanu i ulicu Kralja Tomislava (Kalelarga). Najugodnije su se osjećali na Trg Poljani, zatim na zelenim površinama u Perivoju Roberta Visianija, a onda i na šibenskoj rivi (Obala dr. Franje Tuđmana). Preko 60 % ispitanika bilo je izrazitog stava da šibenska gradska jezgra ima turističkog potencijala i u razdoblju Adventure 2021. te da bi se komunalno, prostorno i krajobrazno uređenje Šibenika trebalo dodatno unaprijediti da bude na razini izvrsnosti. Dobiveni rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti gradskim tijelima i turističkom sektoru za unaprjeđenje destinacije u razdoblju sljedećih adventura.

Ključne riječi: kulturni turizam, zeleni turizam, Šibenik, Adventura 2021, javne gradske površine.

Abstract

The paper presents an overview of opportunities provided from cultural and green tourism and results of examination of behavior, perception and attitudes in visual impression, stay and emotions from respondents at Adventure days in 2021 year in Šibenik. Šibenik The Adventura days were open from 3rd of December 2021 until the 1st January 2022 year, and after one-year break caused from Covid-19 pandemic. On the occasion of above, the city's public green and other public areas were specially arranged, among which the Robert Visiani Park and City Square stand out. Today, mass tourism is past and it is necessary to turn to some other, alternative, form of tourism. In addition to cultural tourism, we also need to develop green or horticultural (garden) tourism, development of which began at the end of the twenties of the last century in England. Based on the research obtained from the survey of the students of the Šibenik University of Applied Sciences, the respondents gave the best rating to the arrangement and design of Park of R. Visiani (4,19). During the Adventure 2021 days, respondents mostly visited Park of R. Visiani, Square Poljana and Street of King Tomislav (Kalelarga Street). Respondents felt most comfortable on the Square Poljana, and on the green areas in Robert Visiani's Park and then on the Šibenik coast (The Franjo Tuđman Coast Street). More than 60 % of the respondents were of the strong opinion that Šibenik's city core has tourist potential in the adventure period of 2021, and that the communal, spatial and landscape design City of Šibenik should be improved to the level of excellence. The obtained results can serve the city authorities and the tourism sector for the improvement of the destination in the period of the next adventures.

Key words: cultural tourism, green tourism, Šibenik, adventure days in 2021 year, public city areas.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023_Dorbic_Slavica_Radic_Lakos.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Slavica, D., Radić Lakoš, T. (2023). Javne gradske zelene i ostale javne površine u funkciji vansezonskog turizma na primjeru Adventure 2021. godine u Šibeniku. Glasilo Future, 6(4), 41–53.
/
Dorbić, B., Slavica, D., Radić Lakoš, T. (2023). Public urban green and other public areas in the function of off-season tourism on the example of adventure days in 2021 in Šibenik. Glasilo Future, 6(4), 41–53.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future