Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Esved Kajtaz, Esmera Kajtaz


Glasilo Future Volumen 6 broj 4 prosinac 2023. / Gazette Future Volume 6 number 4 Dec 2023


Objavljeno 31. prosinca 2023. godine. / Published on Dec 31, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.4.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023.pdf

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Naslov/Title

Ekološke vrijednosti studenata i nadilaženje ekološke neravnoteže


Environmental values of students and overcoming ecological imbalance

Str./Pp. 21–40

Autori(ce)/Authors

Esved Kajtaz, Esmera Kajtaz

Sažetak

Ubrzan razvoj tehnologije, prekomjerne potrebe društva, neadekvatna briga o čovjekovom okolišu su neki od razloga nastanka i povećanja ekološke neravnoteže. Cilj ovog istraživanje odnosio se na utvrđivanju svijesti studenata o negativnim učincima ekološke neravnoteže i ispitivanju njihovih ekoloških vrijednosti. Sudionici istraživanja su bili studenti Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru različitih fakulteta, a ukupan broj ispitanika bio je 367 (N=376). Instrumenti korišteni u ovom radu bili su: ljestvica ekoloških vrijednosti i samostalno kreirani upitnik koji se odnosi ekologiju (odnos prema čovjekovom okolišu, pravilno korištenje prirodnih resursa, i razmišljanje o budućnosti). Rezultati prve hipoteze istraživanja su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika u ekološkim vrijednostima s obzirom na kvalitetu odnosa prema životnoj sredini (Sig. = 0,190>0,05). Rezultati druge hipoteze istraživanja su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika u ekološkim vrijednostima s obzirom na svjesnost o pravilnom korištenju prirodnih resursa (Sig. = 0,221>0,05). Također rezultati treće hipoteze istraživanja su isto pokazali da ne postoji statistički značajna razlika u ekološkim vrijednostima s obzirom na volju studenata da pozitivno djeluju na čovjekov okoliš kako bi budućnost učinili boljom (Sig. = 0,340>0,05). Naposljetku u zadnjoj hipotezi statistički značajna razlika postoji u ekološkim vrijednostima s obzirom na to da li studenti razmišljaju o budućnosti ili budućim generacijama. (Sig. = 0,00<0,05).

Ključne riječi: ekološka neravnoteža, ekološke vrijednosti, studenti.

Abstract

The rapid development of technology, excessive needs of society, inadequate care for the human environment are some of the reasons for the emergence and increase of ecological imbalance. The aim of this research was to determine the student's awareness of the negative effects of ecological imbalance and to examine their ecological values. The research participants were students of the Dzemal Bijedic University in Mostar from various faculties, and the total number of respondents was 367 (N=376). The instruments used in this work were: a scale of ecological values and an independently created questionnaire related to ecology (attitude towards the human environment, proper use of natural resources, and thinking about the future). The results of the first hypothesis of the research showed that there is no statistically significant difference in ecological values with regard to the quality of the relationship to the environment (Sig. = 0.190>0.05). The results of the second research hypothesis showed that there is no statistically significant difference in ecological values with regard to awareness of the proper use of natural resources (Sig. = 0.221>0.05). Also, the results of the third hypothesis of the research also showed that there is no statistically significant difference in environmental values considering the willingness of students to positively affect the human environment in order to make the future better (Sig. = 0.340>0.05). Finally, in the last hypothesis, there is a statistically significant difference in environmental values considering whether students think about the future or future generations. (Sig. = 0.00<0.05).

Key words: ecological imbalance, ecological value, students.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023_Kajtaz_Kajtaz.pdf

Citiranje/Citation

Kajtaz, E., Kajtaz, E. (2023). Ekološke vrijednosti studenata i nadilaženje ekološke neravnoteže. Glasilo Future, 6(4), 21–40.
/
Kajtaz, E., Kajtaz, E. (2023). Environmental values of students and overcoming ecological imbalance. Glasilo Future, 6(4), 21–40.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future