Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Suvad Lelo, Denisa Žujo Zekić, Džana Kuna, Boris Dorbić


Glasilo Future Volumen 6 broj 4 prosinac 2023. / Gazette Future Volume 6 number 4 Dec 2023


Objavljeno 31. prosinca 2023. godine. / Published on Dec 31, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.4.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Integrativna biologija kao potreba redizajniranja nastavnih planova i programa na sveučilištima zemalja ex. Jugoslavije


Integrative biology as a need to redesign curricula at universities in countries of ex. Yugoslavia

Str./Pp. 54–62

Autori(ce)/Authors

Suvad Lelo, Denisa Žujo Zekić, Džana Kuna, Boris Dorbić

Sažetak

Integrativna biologija nameće koncept proučavanja biologije kao interdisciplinarnog modula kako između primarno bioloških poddisciplina tako i s bliskosrodnim biotehničkim, zdravstvenim i okolišnim strukama i znanostima. Za približavanje svjetskim trendovima edukacije i zapošljavanja neophodno je prilagoditi module i način predavanja (predavača koji su neosporni stručnjaci za oblast) i većem broju realnih interdisciplinarnih studija (komercijalni studij hortikulture gdje bi uvodnu godinu držali kemičari i biolozi, a završne godine poljoprivredni i šumarski stručnjaci; Specijalna medicinska zoologija gdje bi uvodnu (I) godinu držali biolozi, a završne godine liječnici i veterinari i slično) što je u ovom trenutku praktično nezamislivo. Suština integrativne biologije može se sažeti na prosto shvaćanje generalizacije, od pojedinačnog k općem. Vjerujući da vrijeme samokritičnosti još nije na realnoj razini prihvaćanja rad će ciljano problemski nastojati izavati buru komentara i suprostavljenih mišljenja težeći epilogu stvaranja vrijednog stručnjaka iz oblasti interesa koji poimanje znanosti vidi kao sklop korisnog ali nadasve iskoristivog znanja u praksi. Stoga smo koristili samo podatke (koji u ovom trenutku ne mogu biti obznanjeni široj javnosti) iznesene na Vijećima kao sporne putokaze u profilaciji kadra na pojedinim fakultetima. Uvidom u iste ukazujemo širim akademskim krugovima da se rješenje vidi i nazire, ali se treba suočiti s egom i predstavkama nezamjenjivih učenjaka i tvoraca misli i pred sebe postaviti interese razvijanja visokoškolskih ustanova kao hramova znanja budućim generacijama.

Ključne riječi: filozofija biologije, integracija, integrativna biologija, interdisciplinarnost, redukcionizam.

Abstract

Integrative biology imposes the concept of studying biology as an interdisciplinary problem both between primarily biological subdisciplines and with closely related biotechnical, health and environmental professions and sciences. In order to get closer to the global trends in education and employment, it is necessary to adapt the modules and teaching method (lecturers who are undisputed experts in the field) and a larger number of real interdisciplinary studies (commercial study of horticulture where the introductory year would be held by chemists and biologists, and the final year by agricultural and forestry experts; Special medical zoology where the introductory year would be held by biologists, and the final year by doctors and veterinarians, etc.), which is practically unimaginable at the moment. The essence of integrative biology can be summed up in the simple understanding of generalization, from the individual to the general. This work tries purposefully provoke a storm of comments and conflicting opinions, aiming for the epilogue of creating a valuable expert in the field of interest who sees the concept of science as a set of useful but above all usable knowledge in practice. Believing that the time of self-criticism is not yet at a realistic level of acceptance. We used data (which cannot be disclosed to the general public at this time) presented at the Councils as disputed guidelines in the profiling of personnel at individual faculties. pointing out to wider academic circles that the solution is visible and looming, but need to face the egos and representations of irreplaceable scholars and creators of thought put before interests of developing higher education institutions as temples of knowledge for future generations.

Key words: philosophy of biology, integration, integrative biology, interdisciplinarity, reductionism.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023_Lelo_Zujo_Zekic_Kuna_Dorbic.pdf

Citiranje/Citation

Lelo, S., Žujo Zekić, D., Kuna, Dž., Dorbić, B. (2023). Integrativna biologija kao potreba redizajniranja nastavnih planova i programa na sveučilištima zemalja ex. Jugoslavije. Glasilo Future, 6(4), 54–62.
/
Lelo, S., Žujo Zekić, D., Kuna, Dž., Dorbić, B. (2023). Integrative biology as a need to redesign curricula at universities in countries of ex. Yugoslavia. Glasilo Future, 6(4), 54–62.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future