Robert Kepić, Denisa Žujo Zekić, Mirza Dautbašić, Jasna Avdić, Alka Turalija

Glasilo Future Volumen 6 broj 5-6 prosinac 2023. / Gazette Future Volume 6 number 5-6 Dec 2023

Objavljeno 31. prosinca 2023. godine. / Published on Dec 31, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.5-6.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_5-6_prosinac_2023.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Istraživanje entomofaune hortikulturnih biljaka na posjedu Franjevačkog samostana u Visokom, Bosna i Hercegovina

Survey of entomofauna of horticultural plants on the property of the Franciscan monastery in Visoko, Bosnia and Herzegovina

Str./Pp. 42-64

Autori(ce)/Authors

Robert Kepić, Denisa Žujo Zekić, Mirza Dautbašić, Jasna Avdić, Alka Turalija

Sažetak

Održivi razvoj i očuvanje krajobraza, danas postaju dio strategija razvoja mnogih država. Kako bi se osigurala dozvoljena intervencija u krajobrazu, potrebno je snimiti postojeće stanje, odrediti krajobrazne vrijednosti i kapacitet nosivosti tog područja. U krajobraznom oblikovanju važno je poznavati entomofaunu kako zbog bioraznolikosti, tako i zbog očuvanja biljnih vrsta. Revitalizacija i oblikovanje novih krajobraznih cjelina podrazumijeva analizu postojeće flore te razmatra ideju zadržavanja flornih elemenata unutar novog projekta kako bi se očuvala autentičnost terena, ali i vrednovala starost prisutnih vrsta. Cilj rada bio je istražiti entomofaunu na postojećim hortikulturnim vrstama u posjedu Franjevačkog samostana i Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Istraživanje je provedeno od rujna 2022. do kolovoza 2023. godine. Determinirane su 81 drvenasta i grmolika vrsta te 28 kukaca čije je djelovanje štetno. Determinacijom nađenih vrsta utvrđuje se kako najviše štetnika pripada redu Hemiptera, zatim Coleoptera te Lepidoptera, dok je najmanje pripadnika redova Diptera i Hymenoptera.

Ključne riječi: krajobraz, štetnici, entomofauna, praćenje.

Abstract

Sustainable development and landscape preservation are becoming integrated in the development strategies of many countries today. In order to secure a permitted landscape intervention, it is necessary to record the existing condition, determine the landscape values and carrying capacities of a given area. In landscape design, it is important to have knowledge of the entomofauna both for biodiversity and for the preservation of plant species. The revitalization and design of new landscapes requires analysis of the existing flora and takes into consideration the idea of retaining flora elements within the new project in order to preserve the authenticity of the terrain, but also to measure the age of the species present. The aim of this study was to investigate the entomofauna among the existing horticultural species in the property of the Franciscan Monastery and the Franciscan Classical High School in Visoko. The research was conducted from September 2022 to August 2023. 81 tree and shrub species and 28 types of harmful insect were determined. Through determination of the species identified, it was found that the most pests belonged to the order of Hemiptera, followed by Coleoptera and Lepidoptera, while the fewest belonged to the orders of Diptera and Hymenoptera.

Key words: landscape, pests, entomofauna, monitoring.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_5-6_prosinac_2023_Kepic_Zujo_Zekic_Dautbasic_Avdic_Turalija.pdf

Citiranje/Citation

Kepić, R., Žujo Zekić, D., Dautbašić, M., Avdić, J., Turalija, A. (2023). Istraživanje entomofaune hortikulturnih biljaka na posjedu Franjevačkog samostana u Visokom, Bosna i Hercegovina. Glasilo Future, 6(5-6), 42-64.
/
Kepić, R., Žujo Zekić, D., Dautbašić, M., Avdić, J., Turalija, A. (2023). Survey of entomofauna of horticultural plants on the property of the Franciscan monastery in Visoko, Bosnia and Herzegovina. Glasilo Future, 6(5-6), 42-64.